Sälja livsmedel på nätet - att tänka på för företag

Säljer du livsmedel på nätet? Då gäller i stort sett samma regler som när du säljer i en vanlig butik eller restaurang. Men det finns några saker att tänka på. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller för livsmedelsförsäljning på nätet.

Olika former av nätförsäljning (e-handel)

Du som säljer livsmedel via e-handel kanske importerar varor från andra länder, lagar maten själv och säljer, odlar eller föder upp själv eller så har du en livsmedelsbutik som även går att handla från via nätet. Det finns olika sätt att sälja livsmedel på nätet. I lagen kallas det för elektronisk handel, förkortat e-handel. E-handel med livsmedel är till exempel försäljning via:

  • Webbplats - exempelvis en fysisk matbutik som även erbjuder köp via internet.
  • Sociala medier -  till exempel försäljning i Reko-ringar via Facebook.
  • Digitala marknadsplatser - till exempel Amazon, Blocket och Tradera.
  • Appar - till exempel för beställning av pizza.
  • E-post - till exempel en grönsaksodlare som tar emot beställningar via e-post.

Ditt ansvar som e-handelsföretagare

Oavsett vilken typ av verksamhet som du bedriver har ditt livsmedelsföretag alltid ansvar för att produkterna du säljer är säkra. Det gäller oavsett om ditt företag hanterar produkterna fysiskt eller inte. Det gäller också oavsett om produkterna importeras eller inte.

Dessutom finns krav som är speciella för e-handel.  Den som säljer livsmedel via e-handel har ansvar för produkten ända fram tills att den når konsumenten. Det betyder till exempel att om du säljer kylda livsmedel med en särskild förvaringstemperatur så är det ditt ansvar att livsmedlen håller den temperaturen ända fram till kund. Det gäller även om du använder ett transportföretag för leveransen.

Det finns regler för vilken livsmedelsinformation som ska finnas på din hemsida och när du säljer via en digital marknadsplats.  Om du säljer ekologiska livsmedel via e-handel (och inte är ett storhushåll) måste du alltid vara certifierad hos ett kontrollorgan.

Enligt e-handelslagen ska det alltid finnas kontaktuppgifter till ditt företag (namn, organisationsnummer, adress och e-postadress) där försäljning sker – till exempel på din webbplats, en digital marknadsplats eller på sociala medier.

Registrera ett e-handelsföretag

Innan du börjar sälja livsmedel på nätet ska du registrera ditt företag. Ditt företag kommer nämligen att kontrolleras av en kontrollmyndighet och det är hos dem du behöver registrera företaget. I de flesta fall är det kommunen som är din kontrollmyndighet. Om du bedriver verksamhet på flera ställen kan du behöva registrera ditt företag i flera kommuner. Till exempel om du har kontoret i en kommun och lagret i en annan. Då ska du registrera anläggningarna i båda kommunerna, det vill säga två registreringar.

Om ditt företag bedriver verksamhet från Sverige men till exempel har ett lager i ett annat land, ska företaget vara anmält till en kontrollmyndighet både i Sverige och i det andra landet.

Godkännande för anläggning med hantering av animaliska produkter

Primärproducent med e-handel

Produktinformation och märkning

Informationen om dina produkter måste stämma och vara lätt att förstå. Informationen får inte vara vilseledande. När du säljer livsmedel via e-handel är informationen om och märkningen av produkten särskilt viktig, eftersom konsumenten inte har samma möjlighet att ställa frågor som i en fysisk butik, eller se och läsa vad som står på själva förpackningen.

Livsmedelsinformation omfattar både texten på själva förpackningen och den text om produkten som du publicerar på en webbsida, i sociala medier eller i en broschyr i anslutning till de produkter du säljer.

Obligatorisk information både på produkt och vid beställning

Tänk på att länkar och kundrecensioner om dina produkter också kan ses som livsmedelsinformation. Sådant innehåll måste också följa reglerna och får inte vara vilseledande eller exempelvis innehålla medicinska påståenden. Även information som finns på låsta sidor, som kunder/medlemmar behöver logga in för att ta del av, måste följa lagen och kan komma att kontrolleras.

Reglerna för hur du ska märka dina produkter skiljer sig åt beroende på om produkterna är färdigförpackade eller om de säljs oförpackade.

Märkning av färdigförpackade livsmedel

För färdigförpackade livsmedel som säljs till konsument genom e-handel ska all obligatorisk livsmedelsinformation, utom datummärkning, finnas tillgänglig innan köpet avslutas. Det betyder att kunden ska ha tillgång till i princip samma information vid köp via e-handel som vid köp i en fysisk livsmedelsbutik. All obligatorisk livsmedelsinformation måste vara på svenska, precis som märkningen på själva produkten. Om dina livsmedel omfattas av speciallagstiftning där märkningskrav ingår, till exempel kosttillskott, ska även dessa uppgifter finnas tillgängliga för kunden innan köpet avslutas.

E-handel med ekologiska livsmedel

Storhushåll (restaurang, förskolekök m.m.) omfattas inte av reglerna om ekologisk produktion och behöver därför inte certifieras. Om ditt företag bedriver storhushållsverksamhet och säljer mat via e-handel får du framhålla vilka ekologiska ingredienser som används, men du får inte saluföra hela produkten som ekologisk. (Läs mer under rubriken Ek­­ologiska livsmedel i e-handeln på sidan om E-handel i Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning. Du hittar länken längst ned på denna sida.)

E-handel till andra länder

Om ditt företag säljer produkter till länder utanför EU, måste både relevanta EU-regler och svenska regler vara uppfyllda, och även regler som finns i landet där konsumenterna finns. Det går alltså inte att enbart uppfylla reglerna i tredje land och bryta mot EU-reglerna. Ett exempel är att om en produkt är förbjuden i EU är det inte heller tillåtet att sälja den till tredje land.

Om livsmedlen enbart ska säljas i ett annat land än Sverige behöver den obligatoriska livsmedelsinformationen på webbplatsen inte vara på svenska. Om livsmedlen däremot även ska säljas till konsumenter i Sverige behöver all obligatorisk livsmedelsinformation också ges på svenska.

Så kontrolleras ditt företag

En kontrollmyndighet kontrollerar ditt företag. Ofta är det den kommun där ditt företag är registrerat. Ett exempel på kontroll kan vara att informationen om produkterna är korrekt och stämmer överens, på hemsidan och på förpackningarna. Det är alltid företagets ansvar att se till att följa de regler som gäller vid försäljning av livsmedel i alla de länder de säljer till.

Om ditt företag säljer livsmedel via e-handel till konsumenter i flera länder kontrolleras websidorna som vänder sig till andra länder av den kommun där företaget är registrerat.

Kontroll av din marknadsföring

Konsumentverket ansvarar för att granska din marknadsföring och reklam så att den inte är vilseledande eller på andra sätt olämplig utifrån marknadsföringslagen. Även de myndigheter som bedriver livsmedelskontroll kan kontrollera att reklamen inte innehåller vilseledande livsmedelsinformation som nämns i förordning (EU) nr 1169/2011. Det kan till exempel gälla medicinska påståenden.

Konsumentverket kontrollerar även att reglerna som finns i e-handelslagen följs, det vill säga att kontaktuppgifter till företaget finns på webbplatsen.

Senast granskad 2024-02-09