Genmodifierad mat, GMO - att tänka på i företag

Det finns lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer (GMO) i både livsmedel och foder. Tydlig märkning ska göra det möjligt för alla att göra ett medvetet val mellan konventionella produkter och de som består av, innehåller eller framställts av GMO.

Vad är GMO?

GMO står för genetiskt modifierad organism. Miljöbalken beskriver GMO som en biologisk enhet som kan föröka sig eller överföra genetiskt material, i vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt via parning eller så kallad rekombination.

Exempel på GMO

Ett vanligt förekommande exempel på GMO är när gener från en jordbakterie förs över till växter för att ge ett inbyggt skydd mot insektsangrepp. Fördelen med den förändringen är att odlaren inte behöver använda lika mycket bekämpningsmedel som när man odlar konventionella växtsorter.

Genteknik används också för att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll. Därför finns raps med bättre oljesammansättning och ris som innehåller mer A-vitamin.

De viktigaste genetiskt modifierade grödorna i världen är soja, majs, raps och bomull. Andra genetiskt modifierade grödor är sockerbeta, potatis och ris.
Användningen av GMO kan alltså fungera positivt för odling av många grödor, men det kan också skada den biologiska mångfalden, det beror på vad som modifieras. Därför finns ett väl utvecklat regelverk för hur GMO får användas.

Hur regleras GMO?

I stora drag innebär lagstiftningen följande:

  • Endast genetiskt modifierade produkter som godkänts får släppas ut på marknaden i EU.
  • Godkännandeprocessen är centraliserad inom EU. Allmänheten har möjlighet att komma med synpunkter på ansökan.
  • Riskbedömningen görs av Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa.
  • Innan EU-kommissionen fattar beslut om en genetiskt modifierad produkt ska godkännas rådgör kommissionen med alla medlemsstater. 
  • En genetiskt modifierad produkt ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. Du som företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet består av, innehåller eller är framställd av GMO.
  • Alla genetiskt modifierade produkter ska märkas. Reglerna omfattar livsmedel som innehåller eller består av GMO eller har framställts av eller innehåller ingredienser som har framställts av GMO.
  • Produkten behöver inte märkas när det är en konventionell produkt som innehåller inblandning av en GMO som är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig och som understiger 0,9 procent.
  • Avsiktlig användning av GMO ska alltid deklareras.

Livsmedelsföretagare på alla stadier i livsmedelskedjan ansvarar för att livsmedel uppfyller kraven i lagstiftningen. De kommunala miljökontoren och, när det gäller större livsmedelsföretag, Livsmedelsverket övervakar och kontrollerar att företagarna följer lagstiftningen.

I Livsmedelsverkets laboratorium, som har ackrediterade metoder för GMO-analyser, görs regelbundet tester för att kartlägga förekomsten av genetiskt modifierat material i både livsmedel och foder i Sverige.

Godkännande

Allmänheten kan lämna synpunkter

När Efsa har meddelat att en ansökan är komplett har Efsa sex månader på sig att göra en riskbedömning av produkten. 

När ett utlåtande är klart publiceras det på Efsas webbplats. Synpunkter på utlåtandet kan lämnas av vem som helst inom 30 dagar. Synpunkterna skickas direkt till EU-kommissionen.

Godkända produkter får säljas inom hela EU

EU-kommissionen ska lägga fram ett förslag till beslut inom tre månader från det att Efsa har publicerat sitt utlåtande. Sedan får EU:s medlemsstater lämna synpunkter på förslaget och därefter rösta om det slutgiltiga förslaget ska godkännas. Om förslaget inte får majoritet, vilket det sällan får, går frågan vidare till en omprövnigskommitté. Om inte den når ett beslut med kvalificerad majoritet så tas beslut av EU-kommissionen.

Om en genmodifierad produkt blir godkänd av EU-kommissionen innebär det att den får säljas i hela EU. Godkännandet gäller i maximalt 10 år, med möjlighet till förlängning.

Senast granskad 2024-01-15