Kina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kina.  Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Kina

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Kina är General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC). Myndigheten the State Administration of Markets Regulations (SAMR) ansvarar för registrering av särskilda produkter, exempelvis modersmjölksersättning, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och kosttillskott, en process som du genomför tillsammans med din importör alternativt konsult. 

COVID-19

GACC önskar få ett "Declaration of compliance" för varje sändning från den exporterande anläggningen. Intyget utfärdas inte av en myndighet. Anläggningen intygar om att de uppfyller FAO vägledning om Covid-19 (COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19 within food businesses, 2 augusti 2021). Denna vägledning är en uppdatering av den tidigare vägledningen från 7 april 2021. Kontakta din importör i Kina för mer information. 

Godkännande processen i Kina

Sverige måste genomgå en godkännande process vid behöriga myndigheter i Kina enligt decree 249 för att tillåtas exportera vissa livsmedel, exempelvis animaliska produkter men även andra produkter. Griskött, nötkött, lammkött, viltkött och fjäderfäkött och dess produkter samt honung är idag inte tillåtet att exportera till Kina. Även vissa produkter enligt artikel 7 i decree 248 omfattas av detta.

Godkännandeprocessen innebär att:

 1. Frågor från Kina ska besvaras av svenska myndigheter och företag.
 2. Kina gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
 3. Kina genomför en eller flera inspektioner i Sverige.
 4. Ett protokoll mellan Kina och Sverige ska förhandlas och signeras.
 5. Intresserade anläggningar registreras/listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Ny registreringslagstiftning decree 248 i Kina

Från 1 januari 2022 ska produktionsanläggning vars livsmedel exporteras till Kina vara registrerad vid den kinesiska myndigheten GACC enligt decree 248. Lagstiftningen omfattar alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina och omfattar alla livsmedel utom tillsatser och livsmedelsrelaterade produkter (artikel 2, decree 248). Det finns fortfarande många frågetecken om hur de nya reglerna ska tolkas och förhandlingar pågår mellan EU och Kina. Du som företagare förväntas säkerställa att livsmedlen som exporteras till Kina följer relevanta kinesiska lagar, förordningar och de nationella livsmedelsstandarderna. Längre ner på sidan hittar du exempel på dessa. Livsmedelsverket kommer att komplettera informationen om registreringen kontinuerligt under året.

Registrering vid myndigheten GACC

Producent och kyl/fryslager i Sverige för exportprodukt till Kina ska registreras vid myndigheten GACC. Anläggning för nedan produkter ska rekommenderas av Livsmedelsverket till GACC att registreras (artikel 7 och 8, decree 248) under förutsättning att Sverige har godkännande från Kina att exportera produkterna enligt decree 249. Anläggningar för övriga produkter ska självregistrera sin verksamhet. Anläggning som lagrar i rumstemperatur behöver inte registreras vid GACC. 

 • Kött, casings (fjälster, tarmar), fiskeriprodukter, mjölkprodukter, fågelbon och dess produkter, honung och biprodukter, ägg och äggprodukter, ätbara fett och oljor, fylld pasta, ätbara cerealier, industriella spannmålsprodukter och malt, färska och torkade grönsaker, torkade bönor, kryddor, nötter och frön, torkade frukter, orostade kaffebönor och kakaobönor, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och hälsoprodukter.

Du kan söka i CIFER via tullkoden för produkten om din verksamhet ska registreras via Livsmedelsverket eller om den ska registreras av er själva. Kommunicera också med din importör om er produkt omfattas av artikel 8 eller 9 i decree 248. För de produkter där Sverige inte har ett godkännande för export så kan Sverige behöva genomgå godkännande via decree 249. Du hittar lagstiftningen högre upp på sidan.

GACC kan genomföra inspektion i Sverige vid de anläggningar som sökt för registrering (enligt artikel 8) genom skriftliga formulär, videoinspektion, och/eller inspektion på plats eller andra inspektioner, eller någon av dessa kombinationer. Revisionsteamet kommer bestå av minst två (2) personer. Producenten av det importerade livsmedlet och de behöriga myndigheterna i Sverige där anläggningen är placerad ska bistå i ovannämnda utvärdering och granskning (Artikel 13, decree 248).

Efter godkänd registrering får producenten av det importerade livsmedlet ett registreringsnummer av GACC i Kina. GACC kommer ge ett nummer per produktkategori till anläggningen. En anläggning kan därför ha flera registreringsnummer. Detta gäller både för registrering enligt artikel 8 eller 9. Ett skriftligt meddelande ges till producenten eller de behöriga myndigheterna i Sverige. Den anläggning som inte uppfyller kraven avvisas för registrering av GACC, och ett skriftligt meddelande ges till anläggningen eller den behöriga myndigheten i Sverige (Artikel 14, decree 248). För produkter som produceras från 1 januari 2022 ska producenten märka produktens inner- och ytterförpackningen med det registreringsnummer som fås av GACC eller det godkännandenummer (enligt 853/2004) som fås av Livsmedelsverket (Artikel 15, decree 248). Här avses försäljningsenhet och den förpackning som försäljningsenheten är packad i. Registreringsnumret/godkännandenumret för den anläggning som producerar försäljningsenheten ska märkas på förpackningen. Registreringsnumret från GACC ska dessutom anges på tulldeklarationen från 1 januari 2022 för att sändningen ska ta sig in i landet.

Producentens registrering gäller i fem (5) år (Artikel 16, decree 248) från datumet när GACC godkände registreringen. GACC kommer genomföra återkommande inspektioner av de registrerade produktionsanläggningarna (Artikel 18, decree 248). Ett år innan giltighetstiden går ut förväntar Livsmedelsverket att ni söker på nytt för registrering för att inte avregistreras för export till Kina. 

Om förändringar inträffar under registreringens giltighetstid ska det anmälas till GACC via Livsmedelsverket för produkter som omfattas av artikel 8 (artikel 19, decree 248). Du som registrerad anläggning måste då meddela exportgruppen vid Livsmedelsverket om förändringarna via den dokumentation som GACC kräver. Vissa förändringar gör att anläggningens registreringsnummer slutar gälla och ett nytt registreringsnummer ges av GACC (se artikel 19 decree 248).

Registreringskrav

Följande krav ska du som producent i Sverige vars livsmedel exporteras till Kina uppfylla enligt artikel 5 i decree 248.

 1. Livsmedelssäkerhetssystemet i Sverige där producenten finns placerad ska ha passerat ekvivalensbedömning och utvärdering av GACC, se decree 249.
 2. Anläggningen ska vara registrerad eller godkänd, och övervakad av behörig myndighet i Sverige, exempelvis Livsmedelsverket eller en kommun. 
 3. Anläggningen ska ha ett etablerat effektivt lednings- och övervakningssystem för livsmedelssäkerhet och hygien, producerar och exporterar lagligen livsmedel i Sverige och säkerställer att livsmedel som exporteras till Kina följer relevanta kinesiska lagar, förordningar och de nationella livsmedelsstandarderna.
 4. Livsmedlen som exporteras till Kina överensstämmer med relevant inspektion och karantän om detta har överenskommits mellan GACC och Livsmedelsverket i Sverige.

Ny ansökan om registrering till GACC via CIFER

Producent och kyl/fryslager för exportprodukter söker till GACC för registrering via systemet CIFER - the China Imported Food Enterprise Registration. En manual finns tillgänglig i CIFER för företagen. Kommunicera med din importör i Kina om dina produkter ingår här och be dem om hjälp vid registrering i systemet. I CIFER Query hittar du alla registrerade företag vid GACC.

För exportprodukter som omfattas av artikel 8 i decree 248 förväntas anläggningen söka till Livsmedelsverket för registrering. En anläggning kan endast ha ett konto i CIFER. Om er anläggning inte har ett konto i CIFER så skapar Livsmedelsverket ett sådant åt er i samband med ansökan för registrering av högriskprodukter. Om er anläggning redan har ett konto i CIFER registrerad för lågriskprodukter ska du istället be om att få kontot ackrediterat av oss. Detta utför du i CIFER men kontakta oss i samband med detta.

Information som ska skickas till Livsmedelsverket:

 1. berörda produkter,
 2. produktkategori som sökes för,
 3. namnet på den kontrollmyndighet som anläggningen har,
 4. Om anläggningen inte har ett konto i CIFER: Skicka oss önskat användarnamn, lösenord, anläggningsnamn, godkännandenummer/organisationsnummer, kontakt och kontaktens epostadress som ska anges för det nya kontot.
 5. Signerad LIVS 433

Anläggningen fyller i sin ansökan i CIFER tillsammans med information om exportprodukter. I ansökan ska produktens 10-siffriga HS-kod och 3-siffriga CIQ-kod användas. I CIFER kan du söka efter om din produkt ska rekommenderas av Livsmedelsverket eller inte med hjälp av dessa koder. Vi rekommenderar att ni lägger in alla produkter i ansökan för kategorin, även eventuellt framtida produkter. På Livsmedelsverket sida av ansökan i CIFER finns en kinesisk omfattande checklista för produktkategorin med olika krav mot kinesisk lagstiftning. På begäran skickar vi den till er. En inspektion ska genomföras av kontrollmyndigheten med hjälp av checklistan och både anläggningen och inspektören ska signera dokumentet efteråt. Utfärdad checklista skickas till exportfrämjarna vid Livsmedelsverket som kopplar dokumentet till ansökan i CIFER. Om ni exporterar via andra tullnummer än vad som är registrerat i CIFER så kommer sändningen stoppas vid gränsen till Kina.

Ansökningsprocessen är mycket tids- och resurskrävande för anläggningar och berörda myndigheter och det finns fortfarande oklarheter i processen. Var därför ute i mycket god tid mer er ansökan!

GACC har vägledning för registreringsprocessen på kinesiska på sin webbplats och i CIFER. EU SME center i Peking erbjuder också vägledning (se längre ner). 

Dead lines att uppfylla för redan registrerade anläggningar

Vägledning till GACC registrering - EU SME center

EU SME center i Peking erbjuder vägledning och webinarier i registreringslagstiftningen för företag, branschorganisationer och myndigheter.

Fiskprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars fiskprodukter ska exporteras till Kina, ska vara  registrerad vid GACC med hjälp av Livsmedelsverket.

Godkända fiskarter

Vissa färska (kylda eller frysta) fiskarter är godkända för export till Kina från Sverige. För export av övriga färska (kylda eller frysta) fiskarter måste en ansökan skickas till GACC i Kina via Livsmedelsverket. Därefter ska ett frågeformulär besvaras av svenska myndigheter och företag.

Godkända fiskarter för export till Kina

 1. Alaska Pollok Theragra chalcogramma
 2. Lax Salmo salar (kyld eller fryst)
 3. Sydamerikansk sardin Sardinops sagax
 4. Stillahavssill Clupea pallasii
 5. Sill Clupea harengus
 6. Majfisk Alosa alosa
 7. Skarpsill Sprattus sprattus
 8. Japansk flundra Paralichthys olivaceus
 9. Rödspätta Pleuronectes platessa
 10. Atlanttorsk Gadus morhua
 11. Grönlandstorsk Gadus ogac
 12. Stillahavstorsk Gadus macrocephalus
 13. Sardin Sardina pilchardus
 14. Sardinellafiskar Sardinella spp.
 15. Fjällbrosmefiskar Urophycis spp.
 16. Kammussla Placopecta magellanicus
 17. Nordhavsräka Pandaius borealis
 18. Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
 19. Mikroalg-blodregnsalg Haemotococcus pluvialis

Mjölkprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars mjölkprodukter ska exporteras till Kina, ska vara registrerade vid GACC med hjälp av Livsmedelsverket. 

Modersmjölksersättning

Anläggning som önskar exportera modersmjölksersättning till Kina ska ansöka för detta till Livsmedelsverket. Anläggningen förväntas ha en befintlig produktion av modersmjölksersättning i Sverige och ha ett godkännande för detta från Livsmedelsverket. Anläggningen måste genomgå två godkännande processer, den första vid GACC och den andra vid SAMR. Anläggningen söker för registrering/listning till GACC och för godkännande av recepten till SAMR.

Produkter och produktionsanläggningen förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning och standarder. Kontakta gärna ett konsultbolag för hjälp med detta. Här hittar du exempel på kinesiska standarder att uppfylla. Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Good manufacturing practice for powdered formulae for
infants and young children
GB 23790
Infant Formula GB 10765
Follow-on Formula GB 10766
Young Child Formula GB 10767

Kosttillskott

Anläggningar som önskar exportera hälsoprodukter till Kina ska ansöka till den kinesiska myndigheten The State Administration of Markets Regulations (SAMR) för registrering av produkter. Livsmedelsverket är inte involverad i denna process så kontakta din importör i Kina för mer hjälp eller hitta en konsult som hjälper dig.  Anläggningarna ska dessutom söka för registrering vid GACC enligt Kinas registreringslagstiftning decree 248. 

Växtprodukter

För export av vissa obehandlade växtprodukter kan ett godkännande från GACC krävas. Sedan flera år tillbaka pågår en process för godkännande av spannmål och malt och export av dessa produkter är inte tillåten för närvarande. En möjlighet finns att exportera värmebehandlade havreprodukter.  För att veta mer kommunicera med din importör som har kontakt med den lokala gränskontrollen. Anläggningen registrerar själv sin verksamhet till myndigheten i Kina, se högre upp på sidan.

Kinesisk lagstiftning och nationella standarder

Produkter, som ska exporteras till Kina, och dess produktion förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning. Kontakta ett konsultföretag för mer hjälp. Inofficiella översättningar av lagstiftningen kan fås via exempelvis Chemical Inspection and Regulation Services alternativt Chemlinked. En guide finns publicerad för export av kött från EU till Kina. USDA har också olika vägledningar tillgängliga.

Här nedan hittar du några exempel på nationella standarder i Kina. Listan är inte fullständig. 

Allmänna standarder samt processtandarder

 
Food Management System GB 22000
General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Hygienic norms of food production GB 31621
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Hygienic specifications for slaughtering and processing of livestock and poultry GB 12694
Production Hygienic Code for Production of Aquatic Products GB 20941
Hygienic Standard for Fresh and Frozen Marine Products of Animal Origin GB 2733
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  GB 27341   GB 19538
Limit of Pathogens in Food Products GB 29921
Drinking water health standard GB 5749
Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food
GB 31650
Maximum levels of mycotoxins GB 2761
Maximum contaminants GB 2762
Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods GB 2763
Limited Concentration of Radioactive Materials in Foods GB 14882
Labeling of Prepackaged Foods GB 7718
General Principles for Nutrition Labeling of Prepackaged Food GB 28050
Food Labeling of Prepackaged Foods for Special Dietary Supplies GB/T 13432
the Use of Additives in Food Contact Materials and Articles GB 9685
Uses of Food additives GB 2760
the Use of Nutritional Fortification Substances in Foods GB 14880
General rules for labeling of food additives GB 29924

Produktstandarder

 
Fresh, Frozen Aquatic Products of Animal Origin GB 2733
Algae and Algae Products GB 19643
Aquatic Products of Animal Origin GB 10136
Aquatic Product Condiment GB 10133
Dried Sea cucumbers GB 31602
Hygienic specifications for fresh (frozen) meat of livestock and
poultry products
GB 2707
Fresh and frozen demi carcass pork GB 9959.1
Fresh and frozen pork lean, cuts GB 9959.2
Permitted level of moisture in meat of livestock and poultry GB 18394
Egg and Egg Products GB 2749
Raw milk GB 19301
Fermented Milk GB 19302
Milk Powder GB 19644
Pasteurized Milk GB 19645
Cream, Butter and Anhydrous Milkfat GB 19646
Sterilized Milk GB 25190
Modified Milk GB 25191
Cheese GB 5420
Process(ed) Cheese GB 25192
Whey Powder and Whey Protein Powder GB 11674
Frozen drinks - Ice cream GB/T 31114

Skyddade geografiska beteckningar

Kina och EU Kommissionen har kommit överens om skyddade geografiska beteckningar som ska gälla i berörda länder. För mer information se EU Kommissionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-01-19