Kina

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Kina.  Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Kina

Ansvarig myndighet för import av livsmedel i Kina är General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC). Myndigheten the State Administration of Markets Regulations (SAMR) ansvarar för registrering av särskilda produkter, exempelvis modersmjölksersättning, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och kosttillskott, en process som du genomför tillsammans med din importör alternativt konsult. 

Godkännande processen i Kina

Sverige måste genomgå en godkännande process vid behöriga myndigheter i Kina enligt decree 249 för att tillåtas exportera vissa livsmedel, exempelvis animaliska produkter men även andra produkter. Griskött, nötkött, lammkött, viltkött och fjäderfäkött och dess produkter samt honung är idag inte tillåtet att exportera till Kina. Även vissa produkter enligt artikel 7 i decree 248 omfattas av detta.

Godkännandeprocessen innebär att:

 1. Frågor från Kina ska besvaras av svenska myndigheter och företag.
 2. Kina gör en riskvärdering inför inspektion i Sverige.
 3. Kina genomför en eller flera inspektioner i Sverige.
 4. Ett protokoll mellan Kina och Sverige ska förhandlas och signeras.
 5. Intresserade anläggningar registreras/listas för export och exportintyg förhandlas. Om allt går väl så kan exporten starta efter detta.

Registrering vid myndigheten GACC

Producent och kyl/fryslager i Sverige för exportprodukt till Kina ska registreras vid myndigheten GACC enligt decree 248. Lagstiftningen omfattar alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina och omfattar alla livsmedel utom tillsatser och livsmedelsrelaterade produkter (artikel 2, decree 248).

Ansökningar för anläggningar för högriskprodukter enligt artikel 8 i decree 248 ska skickas in till GACC av Livsmedelsverket. 

 • Kött, casings (fjälster, tarmar), fiskeriprodukter, mjölkprodukter, fågelbon och dess produkter, honung och biprodukter, ägg och äggprodukter, ätbara fett och oljor, fylld pasta, ätbara cerealier, industriella spannmålsprodukter och malt, färska och torkade grönsaker, torkade bönor, kryddor, nötter och frön, torkade frukter, orostade kaffebönor och kakaobönor, livsmedel (FSMP) för särskilda medicinska ändamål och hälsoprodukter.

Anläggningar för övriga produkter ska självregistrera sin verksamhet. Anläggning som lagrar i rumstemperatur behöver inte registreras vid GACC. 

GACC kan genomföra inspektion i Sverige vid de anläggningar som sökt för registrering (enligt artikel 8). 

GACC ger ett nummer per produktkategori till anläggningen. En anläggning kan därför ha flera registreringsnummer. Detta gäller både för registrering enligt artikel 8 eller 9. Producenten ska märka produktens inner- och ytterförpackningen med  registreringsnumret. Här avses försäljningsenhet och den förpackning som försäljningsenheten är packad i. Registreringsnumret från GACC ska dessutom anges på tulldeklarationen för att sändningen ska ta sig in i landet.

I fem (5) år gäller ett företags registrering i en produktkategori (Artikel 16, decree 248). Mellan 3 - 6 månader innan registreringen går ut ska en ansökan om förlängning kommit till GACC. Du som företagare ansöker själv för förlängning av registrering till GACC via CIFER innan datumet går ut för registreringen. GACC kommer genomföra återkommande inspektioner av de registrerade produktionsanläggningarna (Artikel 18, decree 248). 

Om förändringar inträffar under registreringens giltighetstid ska det anmälas till GACC via Livsmedelsverket för produkter som omfattas av artikel 8 (artikel 19, decree 248). Du som företagare måste då meddela Livsmedelsverket om förändringarna via den dokumentation som GACC kräver. Vissa förändringar gör att anläggningens registreringsnummer slutar gälla och ett nytt registreringsnummer ges av GACC (se artikel 19 decree 248).

Registrering via CIFER 

Du söker för nyregistrering, uppdatering och förlängning av registrering till GACC via systemet CIFER - the China Imported Food Enterprise Registration. En manual finns tillgänglig i CIFER. För högriskproduktkategorier ska ansökningar skickas in till GACC av Livsmedelsverket. En anläggning kan endast ha en aktiv ansökan i systemet samtidigt. Ansökningsprocessen är mycket tids- och resurskrävande för anläggningar och berörda myndigheter och det finns fortfarande oklarheter i processen. Var därför ute i mycket god tid med er ansökan!

En anläggning kan endast ha ett konto i CIFER. Om du inte har ett konto i CIFER och söker för en högriskproduktkategori skapar Livsmedelsverket ett sådant åt er. Om ni redan har ett konto i CIFER registrerad för lågriskprodukter ska du istället be om att få kontot ackrediterat av oss. Detta utför du i CIFER men kontakta oss i samband med detta.

Dina godkända registreringar vid GACC kan du hitta under "Integrated Query" och därefter "Registration Information". Där finns också utgångsdatumet för registreringarna. 

I CIFER Query hittar du alla registrerade företag vid GACC. Uppgifter i hälsointyget  måste stämma med det som anges i CIFER Query. 

Ny registrering i CIFER

Ny ansökan för en produktkategori skapas under funktionen "Application for registration" i CIFER. Här ska alla obligatoriska fält vara ifyllda. Tillsammans med importör i Kina kan ni fastställa de korrekta HS-koder och Kinas inspektions- och karantänkoder (CIQ) för varje produkt i CIFER som ni tänker exportera. Livsmedelsverket kan inte ge vägledning om vilka HS- och CIQ-koder som ska anges i CIFER. I CIFER under "Product type query" kan du hitta information om vilken produktkategori exportprodukten tillhör och om din ansökan ska skickas in av Livsmedelsverket. Om ni exporterar via andra tullnummer än vad som är registrerat i CIFER så kommer sändningen stoppas vid gränsen till Kina.

Exempel på dokument som GACC kan önska inkluderas i ansökan, men är inte begränsade till:

 1. giltig licens (ibland kallad produktionscertifikat). Bifoga beslutet för registrering/godkännande. Viktigt att företagsnamn och format godkännandenummer är lika i den dokumentation som bifogas såsom de anges i CIFER. Anläggning med kontroll av Livsmedelsverket kan beställa LIVS142 via Mina Sidor. Uppge då vilket företagsnamn och format på godkännandenummer som ska finnas med i intyget. 
 2. planlösning för anläggning
 3. Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) plan
 4. processflödesscheman
 5. Declaration of manufacture som ska signeras av juridiskt ansvarig person på anläggningen.

Ändring av registrering i CIFER

Om ändring i godkänd registrering behöver göras ska en "Application for modification" skapas i CIFER. Här ska alla obligatoriska fält vara ifyllda. 

Ändringar kan vara att produktkoder för exportprodukter läggs till eller tas bort. GACC tillåter inte ändringar av vissa fält, exempelvis anläggningens ID-nummer och anläggningens adress. Om er anläggning byter namn så ska ni söka för ändring i CIFER. Om juridiskt ansvarig person byts finns risk att er registrering upphör och en ny ansökning behöver göras (se artikel 19 decree 248). Om ägaren är oförändrad kan en ansökan för modifiering skickas in med stödjande information.

Om er anläggning byter adress måste en ny ansökan för registrering lämnas in och er tidigare registrering upphör.

Förlängning av registrering i CIFER

Registreringar i CIFER är vanligtvis giltiga under en period av 5 år. Däremot kommer anläggningar som hade godkännande från GACC innan implementeringen av CIFER att ha ett utgångsdatum som är tidigare än 5 år. 3 månader innan registreringens datum går ut försvinner möjligheten att söka för förlängning i CIFER. Se därför till att skicka in en ansökan 6 månader innan datumet går ut. Förlängningsansökan skapas under "Application for extension". Kontakta Livsmedelsverket när en ansökan finns i CIFER och ange juridisk ansvarig person i samband med detta.

Checklista för varje högriskproduktkategori

På Livsmedelsverket sida av ansökan i CIFER finns en kinesisk checklista för produktkategorin med olika krav mot kinesisk lagstiftning. På begäran skickar vi den till er. En inspektion ska genomföras av din kontrollmyndighet (Livsmedelsverket eller en kommun) med hjälp av checklistan och både anläggningen och inspektören ska signera dokumentet efteråt. Utfärdad checklista skickas till Livsmedelsverket som kopplar dokumentet till ansökan i CIFER. 

Deadlines att uppfylla

Vägledning till GACC registrering EU SME center

EU SME center i Peking erbjuder vägledning till registreringslagstiftningen för företag, branschorganisationer och myndigheter.

COVID-19

GACC önskar få ett "Declaration of compliance" för varje sändning från den exporterande anläggningen. Intyget utfärdas inte av en myndighet. Anläggningen intygar om att de uppfyller FAO vägledning om Covid-19 (COVID-19: Guidance for preventing transmission of COVID-19 within food businesses, 2 augusti 2021). Denna vägledning är en uppdatering av den tidigare vägledningen från 7 april 2021. Kontakta din importör i Kina för mer information. 

Fiskprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars fiskprodukter ska exporteras till Kina, ska vara  registrerad vid GACC med hjälp av Livsmedelsverket.

Godkända fiskarter

Vissa färska (kylda eller frysta) fiskarter är godkända för export till Kina från Sverige. För export av övriga färska (kylda eller frysta) fiskarter måste en ansökan skickas till GACC i Kina via Livsmedelsverket. Därefter ska ett frågeformulär besvaras av svenska myndigheter och företag.

Godkända fiskarter för export till Kina

 1. Alaska Pollok Theragra chalcogramma
 2. Lax Salmo salar (kyld eller fryst)
 3. Sydamerikansk sardin Sardinops sagax
 4. Stillahavssill Clupea pallasii
 5. Sill Clupea harengus
 6. Majfisk Alosa alosa
 7. Skarpsill Sprattus sprattus
 8. Japansk flundra Paralichthys olivaceus
 9. Rödspätta Pleuronectes platessa
 10. Atlanttorsk Gadus morhua
 11. Grönlandstorsk Gadus ogac
 12. Stillahavstorsk Gadus macrocephalus
 13. Sardin Sardina pilchardus
 14. Sardinellafiskar Sardinella spp.
 15. Fjällbrosmefiskar Urophycis spp.
 16. Kammussla Placopecta magellanicus
 17. Nordhavsräka Pandaius borealis
 18. Röd sumpkräfta Procambarus clarkii
 19. Mikroalg-blodregnsalg Haemotococcus pluvialis

Mjölkprodukter

Producent och kyl/fryslager, vars mjölkprodukter ska exporteras till Kina, ska vara registrerade vid GACC med hjälp av Livsmedelsverket. 

Modersmjölksersättning

Anläggning som önskar exportera modersmjölksersättning till Kina ska ansöka för detta till Livsmedelsverket. Anläggningen förväntas ha en befintlig produktion av modersmjölksersättning i Sverige och ha ett godkännande för detta från Livsmedelsverket. Anläggningen måste genomgå två godkännande processer, den första vid GACC och den andra vid SAMR. Anläggningen söker för registrering/listning till GACC och för godkännande av recepten till SAMR.

Produkter och produktionsanläggningen förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning och standarder. Kontakta gärna ett konsultbolag för hjälp med detta. Här hittar du exempel på kinesiska standarder att uppfylla. Listan är inte fullständig.

General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Good manufacturing practice for powdered formulae for
infants and young children
GB 23790
Infant Formula GB 10765
Follow-on Formula GB 10766
Young Child Formula GB 10767

Kosttillskott

Anläggningar som önskar exportera hälsoprodukter till Kina ska ansöka till GACC för registrering av anläggning och i vissa fall till SAMR för registrering av produkter. Livsmedelsverket är inte involverad i processen till SAMR så kontakta din importör i Kina för mer hjälp eller hitta en konsult som hjälper dig. 

Växtprodukter

För export av vissa obehandlade växtprodukter kan ett godkännande från GACC krävas. Sedan flera år tillbaka pågår en process för godkännande av spannmål och malt och export av dessa produkter är inte tillåten för närvarande. En möjlighet finns att exportera värmebehandlade havreprodukter.  För att veta mer kommunicera med din importör som har kontakt med den lokala gränskontrollen.

Kinesisk lagstiftning och nationella standarder

Produkter, som ska exporteras till Kina, och dess produktion förväntas uppfylla kinesisk lagstiftning. Kontakta ett konsultföretag för mer hjälp. Inofficiella översättningar av lagstiftningen kan fås via exempelvis Chemical Inspection and Regulation Services alternativt Chemlinked. En guide finns publicerad för export av kött från EU till Kina. USDA har också olika vägledningar tillgängliga.

Här nedan hittar du några exempel på nationella standarder i Kina. Listan är inte fullständig. 

Allmänna standarder samt processtandarder

 
Food Management System GB 22000
General Hygienic Regulation for Food Production GB 14881
Hygienic norms of food production GB 31621
Good manufacturing practice for milk products GB 12693
Hygienic specifications for slaughtering and processing of livestock and poultry GB 12694
Production Hygienic Code for Production of Aquatic Products GB 20941
Hygienic Standard for Fresh and Frozen Marine Products of Animal Origin GB 2733
Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  GB 27341   GB 19538
Limit of Pathogens in Food Products GB 29921
Drinking water health standard GB 5749
Maximum Residue Limits for Veterinary
Drugs in Food
GB 31650
Maximum levels of mycotoxins GB 2761
Maximum contaminants GB 2762
Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods GB 2763
Limited Concentration of Radioactive Materials in Foods GB 14882
Labeling of Prepackaged Foods GB 7718
General Principles for Nutrition Labeling of Prepackaged Food GB 28050
Food Labeling of Prepackaged Foods for Special Dietary Supplies GB/T 13432
the Use of Additives in Food Contact Materials and Articles GB 9685
Uses of Food additives GB 2760
the Use of Nutritional Fortification Substances in Foods GB 14880
General rules for labeling of food additives GB 29924

Produktstandarder

 
Fresh, Frozen Aquatic Products of Animal Origin GB 2733
Algae and Algae Products GB 19643
Aquatic Products of Animal Origin GB 10136
Aquatic Product Condiment GB 10133
Dried Sea cucumbers GB 31602
Hygienic specifications for fresh (frozen) meat of livestock and
poultry products
GB 2707
Fresh and frozen demi carcass pork GB 9959.1
Fresh and frozen pork lean, cuts GB 9959.2
Permitted level of moisture in meat of livestock and poultry GB 18394
Egg and Egg Products GB 2749
Raw milk GB 19301
Fermented Milk GB 19302
Milk Powder GB 19644
Pasteurized Milk GB 19645
Cream, Butter and Anhydrous Milkfat GB 19646
Sterilized Milk GB 25190
Modified Milk GB 25191
Cheese GB 5420
Process(ed) Cheese GB 25192
Whey Powder and Whey Protein Powder GB 11674
Frozen drinks - Ice cream GB/T 31114

Skyddade geografiska beteckningar

Kina och EU Kommissionen har kommit överens om skyddade geografiska beteckningar som ska gälla i berörda länder. För mer information se EU Kommissionens webbplats.

Kontaktuppgifter

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-09-28