Australien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Australien. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Generell information

Ansvarig myndighet för import av livsmedel till Australien är Department of Agriculture, Water and the Environment. Du kan hitta importkrav för din produkt i Australiens databas BICON. Ta hjälp av din importör i Australien om du behöver stöd vid användandet av systemet. Livsmedel som importeras till Australien måste uppnå krav på biosäkerhet samt Australiens Imported Food Control Act 1992. Exporterade sändningar kan komma att inspekteras och analyseras enligt Imported Food Inspection Scheme. 

Innan export startar behöver du ta reda på om ett importtillstånd krävs för produkten. Det är importören i Australien som söker för importtillståndet från sin myndighet. I importillståndet kan ytterligare krav finnas som inte finns med i de hälsointyg som Livsmedelsverket tagit fram i samarbete med den australienska myndigheten. I dessa fall måste du kontakta Livsmedelsverket i mycket god tid innan export startar då en omförhandling av ett intyg kan ta lång tid att genomföra.

Vissa produkter får inte importeras till Australien utan ett erkänt certifikat. Det omfattar bland annat ost tillverkad av mjölk som inte är värmebehandlad. Läs mer i länken nedan om vilka certifikat som finns utfärdade för livsmedel från Sverige. 

Sammansatta produkter

Du kan hitta importkraven för en sammansatt produkt genom att söka efter varje ingående råvara i databasen BICON. Gränsen för att produkten omfattas av ett hälsointyg är 10 % av varje ingående animalisk råvara. Om produkten innehåller lax så gäller de särskilda reglerna för lax som du hittar längre ner på sidan. För mer information om vad som krävs för produkten se BICON. Kommunicera också med din importör i landet om vad som gäller för din produkt.

Mjölk

Ett exportintyg för livsmedel som innehåller mjölkprodukter finns publicerat längre ner på sidan. Kontrollera importkrav i BICON och det importtillstånd som produkten omfattas av, se länk högre upp. 

Notera att den alternativa värmebehandlingen som anges i hälsointyget endast får vara det som ingår i det särskilda importtillståndet för produkten.

Äggprodukter

Ett exportintyg för värmebehandlade äggprodukter finns publicerat längre ner på sidan. Kontrollera i BICON vilka importkrav som din produkt omfattas av, se länk högre upp. Sverige har i dagsläget inget godkännande för denna export. För intresse kontakta Livsmedelsverket, se kontaktuppgifter längre ned.

Livsmedel som innehåller mjölk och ägg 

Ett exportintyg för livsmedel som innehåller mjölk- och äggprodukter finns publicerat längre ner på sidan. Kontrollera importkrav i BICON och det importtillstånd som produkterna omfattas av. I intyget ska kraven enligt det australiensiska importtillståndet införas för äggprodukter.

Notera att den alternativa värmebehandlingen som anges i hälsointyget endast får vara det som ingår i det särskilda importtillståndet för produkten.

Laxfiskar

För export av laxfiskar och produkter av laxfiskar gäller särskilda regler som du som företagare måste vara uppmärksam på.

Anläggning som vill exportera lax och laxprodukter ansöker för listning till Livsmedelsverket via blankett LIVS331. Anläggningen omfattas av avgiftsfinansierad särskild kontroll utförd av kontrollpersonal på anläggningen för att säkerhetsställa att anläggningens rutiner och arbetssätt är enligt Australiens krav. Efter godkänd kontroll listas anläggningen och ska därefter vara föremål för regelbundna kontroller.

Laxråvaran ska komma från ett land som är godkänt av Australien. Råvaran ska medföljas av ett hälsointyg i original från ursprungslandet till den anläggning som är godkänd för export till Australien. Slutprodukten ska uteslutande komma från det parti som anges i hälsointyget från ursprungslandet. Vilka ursprungsländer som är godkända för export av laxfiskar till Australien hittas i Australiens databas BICON. Sök på ordet ”salmon”. 

Krav på anläggning som exporterar laxprodukter

Anläggningen ska stå under Livsmedelsverkets kontroll. Anläggningen ska säkerställa att produktion, bearbetningsmetoder, kvalitetskontrollsystem och produkter uppfyller följande krav:

 • Slutprodukten för export till Australien ska utgöras av bearbetade råvaror av laxfiskar som importerats uteslutande från länder som har godkänts av Australien.
 • Slutprodukten ska ha kontrollerats med avseende på separat hantering, i tid eller rum, av produkten som säkerställer att:
  • oavsiktlig eller avsiktlig förväxling av produkter förhindras,
  • sammanblandning med eller kontaminering av produkter av vattenlevande djur med ursprung i andra länder än de som är godkända förhindras. Den separata hanteringen ska ske genom att utrustning och maskiner som används för hantering av råvaror från länder som inte är godkända för export till Australien antingen
   • inte används för att bearbeta produkter avsedda att exporteras till Australien, eller
   • noga rengörs och desinficeras mellan omgångar som bearbetar råvara från godkända ursprungsländer och omgångar som bearbetar råvara från icke godkända ursprungsländer.
 • Sändningar av råvaror som delas upp och skickas till olika australien godkända anläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt.
 • Transport av slutprodukterna av laxfiskar (avsedda för Australien) från bearbetningsanläggningar till exportanläggningar ska kunna spåras på ett tillförlitligt sätt.
 • Alla sändningar från länder som är godkända av Australien och som ska vidarebearbetas i Sverige ska vara försedda med ett unikt identifieringsnummer (”common identifying marker”) som komplement till andra spårbarhets- och dokumentkontrollsystem.
  Detta identifieringsnummer ska utgöras av det unika nummer som finns på originalhälsointyget från ursprungslandet som medföljer varje sändning och som är utfärdat för export till Australien. Detta hälsointygsnummer ska finnas på varje sändning som anländer till anläggningen. Numret måste också finnas på en etikett på varje förpackning som innehåller slutprodukten. Numret måste vara tydligt utmärkt och lätt att identifiera.
  Exempel: En sändning med fiskråvara kommer till en svensk bearbetningsanläggning från en ursprungsanläggning i Norge. Den norska behöriga myndigheten har utfärdat ett exportintyg avsett att följa råvaran i original till anläggningen i Sverige och sedan vidare till Australien. Intygsnumret utgör det unika identifieringsnummer som ska finnas på varje förpackning som innehåller slutprodukten.

Fiskprodukter (ej laxfiskar)

När det gäller export av annan fisk än laxfiskar har Australiens myndigheter delat in fisken i två kategorier: "specificerad fisk" och "icke specificerad fisk". Klassificeringen baseras på risken för överföring av fisksjukdomar i de olika grupperna. Alla fiskar som inte finns med på listan över specificerade arter klassas som icke specificerade arter. Det finns ett särskilt exportintyg för varje kategori.

Listan över "specificerade" fiskarter för export till Australien finns i databasen BICON. I rutan "Commodity" (vara) väljer du "Specified finfish", oberoende av vad fisken ska användas till. Observera att de australiska myndigheterna regelbundet uppdaterar denna lista i takt med att nya vetenskapliga rön om fisksjukdomar blir kända. Den uppdateras även när den taxonomiska klassificeringen av fiskarter ändras.

Frysta och beredda musslor

Importtillstånd och hälsointyg krävs inte vid export till Australien av frysta eller beredda tvåskaliga mollusker för human konsumtion. Ostron får endast exporteras som musselkött utan skal.

Värmebehandlat nötkött och produkter av nötkött

2017 godkändes Sverige för export till Australien av värmebehandlade produkter av nötkött och nötköttsprodukter som kommer från endast födda, uppfödda och slaktade nötkreatur i Sverige.

Godkännandet gäller för följande produktkategorier:

 • Nötkött och nötköttsprodukter som är förpackade i hermetiskt tillslutna, lufttäta behållare, som därefter steriliseras till ett hållbart stabilt tillstånd;
 • Smakämnen, t ex köttbuljong, som innehåller mer än 5% nötkött;

Intygen (LIVS 243, LIVS 263) hittas längre ner på denna sida.

Importören ska söka import permit i Australien för dessa produkter innan exporten sker.

Färskt nötkött- inget godkännande

Sverige är inte godkänd för export av kylt eller fryst icke-värmebehandlat nötkött och därför är inte denna export tillåten från Sverige. Sverige har ansökt för godkännande från myndigheten i Australien men då industrin inte prioriterar denna marknad så hanterar inte Livsmedelsverket denna ansökan. Företag som är intresserade för denna export är välkomna att ansöka för denna via LIVS 150 tillsammans med prioriteringsparametrar till Livsmedelsverket.

Färskt griskött samt värmebehandlat grisfett

Australien tillåter import av urbenat färskt griskött samt värmebehandlat grisfett från Sverige.

Kontaktuppgifter 

Exportintyg 

Export och villkor per land

Senast granskad 2022-01-20