Storbritannien

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Storbritannien.

Ansvarig myndighet i Storbritannien

Storbritannien publicerar Target Operating Model

Villkor vid export till Storbritannien kan komma ändras, varför du som företagare förväntas hålla dig uppdaterad via DEFRAs webbsida. Information om Storbritanniens krav kommer att uppdateras på denna sida under året.

Utbildning av den nya modellen BTOM - Everbrite

Livsmedel delas in i olika riskkategorier

Föranmälan

Livsmedel av medium risk

Livsmedel av låg risk exempelvis förädlade, lagringsstabila livsmedel som sammansatta produkter och vissa konserverade köttprodukter och vissa fiskeriprodukter från länder med låg risk behöver inte medföljas av intyg.

Livsmedel av medium risk som inte anses som kvalificerade Nordirländska varor vid förflyttelse från Nordirland eller Irland till Storbritannien har krav på intyg. 

För hög riskprodukter såsom levande djur och animaliska biprodukter samt växtprodukter, kontakta Jordbruksverket.

Sändningar ska passera avsedd gränskontrollstation - 30 April 2024

Livsmedel ska passera avsedd gränskontrollstation från 30 april 2024 med undantag västkusten i Storbritannien. Dokument, ID och fysiska kontroller av animaliska produkter kommer att genomföras för medel risk produkter. 

UK Single Trade Window - 31 oktober 2024

Gränskontrollen i Storbritannien förenklas genom att införa riskbaserad kontroll genom UK Single Trade Window. Genom UK Single Trade Window kan importörer få möjlighet att använda Trusted Trader-status vilket ska minska den administrativa bördan. Mer information om UK Single Trade Window och Trusted Trader hittar du i BTOM.

Gränskontroll för animaliska livsmedel kan nu också ske vid västkusten i Storbritannien.

Hälsointyg för livsmedel av animaliskt ursprung

Sammansatta livsmedel innehållande animaliska råvaror

Fångst-, berednings- och lagringsintyg för fiskeriprodukter

Dessutom kan ett beredningsintyg och ett lagringsintyg begäras av Storbritannien. Exempelvis i de fall där fiskeriprodukter köps in från ett tredjeland/en annan EU-medlemsstat för att beredas i Sverige och därefter exporteras till UK, krävs det ett beredningsintyg (processing statement), och om fiskeriprodukterna endast lagrats i Sverige innan export krävs det ett lagringsintyg (proof of storage). Beredningsintyget valideras av beredningsanläggningens kontrollmyndighet och lagringsintyget valideras av Tullverket. Kontakta Tullverket för att få ett lagringsintyg validerat. Intygen behöver skickas innan sändningen anländer till importlandet.

Utfärda intyg via TRACES

Animaliska produkter som omfattas av skyddsbeslut

Animaliska livsmedel som omfattas av skyddsbeslut inom EU, exempelvis till följd av aviär influensa, ska medföljas av ett hälsointyg som innehåller ett specifikt unique notification number (UNN) nummer för sändningen. Importören i Storbritannien ska notifiera UNN numret i IPAFFS och ge numret till exportören som för in numret i hälsointyget för sändningen. Det är viktigt att intygen medföljer sändningen. För mer information se DEFRAs guide till hur ett intyg fylls i.

Restriktioner vid handel pga sjukdomar

Sändningar från Nordirland till andra delar av Storbritannien

Transit

Samlastade sändningar - Groupage

Ekologiska livsmedel

Prover av livsmedel innehållande animaliska råvaror

Övriga livsmedel

Vad behöver jag som företagare göra nu?

Företag som ska exportera animaliska livsmedel behöver bland annat förbereda följande:

  1. Tillsammans med din importör, ta reda på vilka intyg som ska medfölja livsmedlet du ska exportera. Kontrollpersonalen i Sverige kan inte hjälpa dig med detta.
  2. Säkerställ att du har behörighet till det webbaserade systemet TRACES.NT, för att kunna fylla i hälsointyg. Kontrollera också att din kontrollmyndighet har behörighet i TRACES i god tid.
  3. Tänk på att det finns specifika bestämmelser för varor som är avsedda för Irland/Nordirland och som passerar Storbritannien landvägen

Meddela din kontrollmyndighet om planerad export i god tid!

De nya reglerna innebär en del merarbete, både för företag och för kontrollmyndigheter som Livsmedelsverket och kommuner. För att övergången ska ske så smidigt som möjligt och för att underlätta för kontrollmyndigheternas planering, är vi tacksamma om du kontaktar din kontrollmyndighet och meddelar vilka livsmedel ni avser att exportera samt i vilken omfattning. Det här gäller för produkter som kräver hälsointyg. Kontrollmyndigheten måste också använda systemet TRACES när intyget ska utfärdas och behöver vara förberedd på detta.

Export och villkor per land

Senast granskad 2023-05-10