Japan

Här finns information om särskilda krav på export av livsmedel från Sverige till Japan. Längst ner på sidan hittar du de exportintyg som utfärdas lokalt på exportanläggningen.

Ansvariga myndigheter i Japan

Ansvariga myndigheter i Japan för import av livsmedel är Ministry of Agriculture and Fishery (MAFF) och Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW).

Innan du exporterar är det viktigt att ta kontakt med importören i Japan och ta reda på vilka regler som gäller för din produkt. Importören kan kontakta den karantänstation i Japan (Contact list of Japanese Quarantine Stations) som kommer att hantera importen för att få information om vad som krävs för import av din produkt till Japan.

"Notification Form for Importation of Food" ska fyllas i och medfölja sändningar till Japan.

Registrering av laboratorier i Japan

Analysföretag och myndighet som analyserar produkter för export till Japan ska vara registrerad vid MHLW i Japan. Företag som önskar registreras vid MHLW ska ansöka för detta till Livsmedelsverket. Se kontaktuppgifter längre ner.

Ekologisk certifiering i Japan

Ekologiskt livsmedel måste certifieras av japanska myndigheter genom Japan Agricultural Standard (JAS). Från 2020 ska även livsmedel med animaliskt ursprung certifieras. Kontakta din importör i Japan för mer information.

Nötkött

Sverige har sedan 2017 ett godkännande för export av färskt (kylt/fryst) nötkött till Japan. Under 2023 utvärderades godkännandet av Japans myndigheter och nya importkrav började gälla från 27 december 2023. Nu är det exempelvis möjligt att också exportera processade och värmebehandlade nötköttsprodukter och köttråvaran får komma från djur äldre än 30 månader. De krav som ska uppfyllas finns beskrivna i Japans djurhälsokrav (Animal Health Requirements, AHR) och Export Verification Program (EVP).

Om köttet har importeras till Sverige måste exportlandet och exportanläggningen vara godkända av Japan. Särskilda krav i intyget, exempelvis att importerat kött kommer från ett land godkänt av Japan, förväntas du som företagare uppfylla genom ett preexportintyg. Nedan hittar två listor över länder som är godkända för export till Japan.

Anläggningar (producent och kyl/fryslager) som hanterar exportprodukterna i hela kedjan ska vara registrerade vid de japanska myndigheten MAFF.  Registrerade anläggningar finns publicerade på MAFFs webbsida. Ansökan om registrering ska göras till Livsmedelsverket via e-tjänst nedan.

Särskild kontroll ska ske vid nyregistrering och därefter regelbundet på anläggningen. För anläggning som inte har ständig närvaro av kontrollpersonal ska dessutom en särskild kontroll ske i samband med det första produktionstillfället för produkterna som ska exporteras till Japan. Bokning av kontrolltid måste ske i god tid innan produktion startar.

För att säkerställa att Japans krav uppfylls längs hela produktionskedjan ska en rutin finnas på anläggningen som beskriver hur informationen överförs till nästa led. 

Vid import/införsel till Sverige från andra länder godkända av Japan ska transporten ske i slutna containrar och skickas direkt till japanregistrerad anläggning i Sverige. Om transporten passerar genom ett land som inte är godkänt av Japan måste containern vara officiellt förseglad och förseglingen ska vara obruten vid ankomst till Sverige.  

Intyget för nötkött och nötköttsprodukter finns publicerat längst ner på sidan och ska användas för kött som kommer från djur slaktade från 27 december 2023.

Fjäderfäkött

Vid utbrott av fågelsjukdomar i landet kan Japan stoppa import av levande fåglar och fjäderfäkött från hela Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Anläggningarna som önskar exportera färskt (kylt/fryst) fjäderfäkött ska vara registrerade vid den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries).

Containrar innehållande fjäderfäkött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen Oneseal 79-T06 eller Oneseal 79-SM.

Griskött

Med anledning av utbrott av afrikansk svinpest har Japan stoppat exporten av griskött från Sverige. Information om aktuella importrestriktioner finns publicerade på Jordbruksverkets webbplats.

Anläggningarna som önskar exportera färskt (kylt/fryst) griskött ska vara registrerade vid den japanska myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries).

Värmebehandlade fjäderfä- och grisköttsprodukter

Ett intyg skall medfölja sändningen om den huvudsakliga ingrediensen är ätbart kött.  Exportintygen för fjäderfäkött (LIVS 136) och griskött (LIVS 129) som hittas längst ner på sidan kan användas. Olika krav kan gälla för olika typer av produkter, så kontakta importören i Japan innan exporten startar för att få information om vad som gäller för din produkt.

Kollagen och gelatin från gris

För export av kollagen och gelatin från gris kräver Japan ingen registrering av anläggningar och inte heller något specifikt exportintyg.

Livsmedelsverkets rekommenderar att ett generellt intyg alltid ska medfölja sändningen. Det kan annars bli problem att få tillbaka sändningen in i EU om det skulle behövas.

Renkött

Sedan april 2019 är exporten av renkött till Japan är stoppad av myndigheten MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) med anledning av påträffad Cronic Wasting disease (CWD) i älg mars 2019 i Arjeplog.

Anläggningar som vill exportera värmebehandlat renkött får inte hantera älgkött på samma anläggning enligt den japanska myndigheten MAFF. Det gäller även om förvaringen är separat och produktionen separerad i tid. Anledningen är att Sverige inte kan garantera att älgköttet kommer från djur som har fötts och vuxit upp i Sverige. Anläggningar som önskar exportera ska listas vid myndigheten MAFF i Japan, kontakta Livsmedelsverket för detta.

Mjölkprodukter

Företag som vill exportera mjölk och mjölkprodukter behöver inte registreras vid myndigheten MAFF. Information om importvillkor hittar du på MHLW och MAFFs webbsidor. Intyg hittar längre ner på sidan. 

Honung

Om honungen inte innehåller bidelar och vaxkaka så är exportintyg inget krav, men Livsmedelsverket rekommenderar att ett generellt intyg för honung används. Om det finns risk för exempelvis bidelar i produkten krävs däremot att exportören intygar att produkten är hälsosam.

Din anläggning måste ha tillsyn av en kommun vid export av honung.

Tillsatser godkända i Japan

Japan godkänner inte alla tillsatser som är godkända inom EU. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de tillsatser som har använts i din exportprodukt är godkända i Japan. Information om godkända tillsatser finns på den japanska myndighetens webbplats.

Plombering av sändningar

Containrar innehållande kött för export till Japan ska plomberas med plomber av typen one-seal. Plomben ska vara unik för Sverige. Cylindern ska vara gul och märkt med 3 Kronor och "S" som står för Sverige, anläggningens godkännandenummer (Est no ....) samt unikt serienummer. Stiftet ska vara blått.

Andra typer av plomber ska godkännas av japanska myndigheter innan användande.

Övriga transportfordon/containrar ska förses med en plomb av god kvalitet. Plomber av ståltråd godtas inte av Japan. 

Kontaktuppgifter

Företag som är intresserade av export till Japan kan kontakta Livsmedelsverket via e-postadressen exportfragor@slv.se

Exportintyg som har tagits fram i samråd med landets livsmedelsmyndighet 

Export och villkor per land

Senast granskad 2024-01-29