Planerad slakt - frågor och svar

På denna sida finns information för dig som ska planera slakt, några viktiga datum att komma ihåg samt svaren på vanliga frågor om hur planerad slakt fungerar.

Reglerna i korthet

Den 15 juli 2020 uppdaterades föreskriften, LIVSFS 2019:4, om att planera slakt. Ett slaktschema behövs för att planera kontrollen vid slakt mer effektivt. För dig som har ett slakteri innebär det en ökad säkerhet att det finns kontrollpersonal på plats när du vill slakta. Schemat ska innehålla vilka tidpunkter som besiktning före och efter slakt ska ske samt slaktens omfattning under respektive tidpunkt.

I korthet innebär de uppdaterade reglerna att:

  • Livsmedelsverket tar inte ut avgifter för sena, tillfälliga ändringar och avbokningar i slaktschema.

  • vilthanteringsanläggningar kan, likt slakterierna, göra tillfälliga förändringar av ett slaktschema inom vissa tidsramar

  • vid slakterier där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakten kan Livsmedelsverket besluta om slaktschema för ett helt kalenderår, förutom de två perioder som fanns tidigare

Så går planeringen till

Du som har ett slakteri eller en vilthanteringsanläggning ska skicka in dina önskemål om slaktschema enligt tidpunkter i tabellen nedan.

Det är olika tidpunkter beroende på om du har ett ”stort slakteri”, alltså där Livsmedelsverket har ständig närvaro  under slakt eller vid så kallade ”små slakterier”, där Livsmedelsverket inte har ständig närvaro under slakt. Små slakterier kan välja att planera för helt kalenderår eller för två kortare perioder.

Renslakterier lämnar in önskemål om slaktschema senast den 1 juni för perioden september till april.

Vilthanteringsanläggningar lämnar in slaktanmälan senast tre månader innan det första önskade besiktningstillfället under jaktsäsongen.

 
Typ av anläggning Företaget lämnar in underlag till Livsmedelsverket Livsmedelsverket beslutar om slaktschema Tid schemat gäller
Stora slakterier 1 oktober 1 december Kalenderår
Små slakterier 1 december 1 februari mars - augusti
  1 juni 1 augusti september - februari
  1 oktober 1 december Kalenderår
Renslakterier 1 juni 1 augusti september - april
Vilthanteringsanläggningar 1 juni 1 månad innan slakt (ex 1 augusti) Hela jaktsäsongen

Vanliga frågor och svar

Jag har svårt att veta om jag har djur att slakta långt i förväg. Vad händer om jag skickar in ett schema men vill ändra mig senare?

Slakterier och nu även vilthanteringsanläggningar kan göra förändringar i planeringen med viss framförhållning. För tillfälliga, mindre  ändringar ska dessa anmälas fem dagar innan önskad dag för besiktning. Om ändringen avser tid kring jul, nyår, påsk och sommarmånaderna gäller femton arbetsdagar. Slakterier kan göra större förändringar om önskemål kommer in senast två månader innan förändringen ska gälla. Det är också möjligt att avboka besiktning bara några dagar före planerad besiktning: slakterier kan avboka besiktning senast två arbetsdagar före planerad besiktning. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Är reglerna olika för olika typer av slakterier?

Ja, de är delvis olika. Till exempel behöver mindre slakterier lämna in sina önskemål om slaktschema ett halvår i taget jämfört med ett år i taget för de stora slakterierna.

I och med den förändring som träder i kraft den 15 juli 2020 kan de mindre slakterierna, om de så vill, lämna ett underlag och få ett slaktschema fastställt för hela kalenderåret.

Slakterier kan avboka besiktning  senast två arbetsdagar före planerad besiktning. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Kan det bli svårt för de små företagen att leva upp till reglerna?

Vi har förståelse för att några företag, till exempel de allra minsta slakterierna som slaktar väldigt sällan, upplever det problematiskt att planera sin verksamhet i förväg. Men många slakterier, även små, jobbar redan på detta sätt. Men reglerna tar på flera områden hänsyn till de små företagen – se tidigare svar.

Hur ska de små företagen göra om de inte har några djur att slakta eller ta hand om när de har planerat det?

Det går att avboka planerad besiktning senast två arbetsdagar före planerad slakt. Renslakterier och vilthanteringsanläggningar behöver bara göra det två respektive en kalenderdag i förväg.

Måste även renslakterier anmäla slakten flera månader i förväg?

Ja, men för dem gäller särskilda regler. Renslakterier behöver bara lämna in en grov planering tre månader i förväg. I den ska de ange vilka veckor och antal dagar de planerar att slakta, de behöver inte ange vilka veckodagar. En mer detaljerad planering med vilken veckodag slakt ska ske behöver bara skickas in ungefär två veckor i förväg. Det går också att avboka planerad besiktning senast två kalenderdagar i förväg.

Kostar det extra om jag ändrar med kort varsel?

Nej. I och med de ändringar som gäller från 15 juli 2020 betalar man inte längre en extra avgift på grund av sena ändringar och avbokningar. Däremot kan Livsmedelsverket behöva neka besiktning om önskemål om ändringar kommer in allt för sent.

Senast granskad 2020-07-07