Arsenik i ris - att tänka på för företag

Arsenik är ett grundämne som kan förekomma i ris och andra produkter. Arsenik kan i för höga halter orsaka cancer. Här kan du som företag läsa mer om vad du behöver tänka på när du säljer, producerar eller serverar risprodukter.

Vad är arsenik?

Arsenik är ett grundämne, en halvmetall som finns naturligt både i vissa berggrunder och i grundvattnet. Generellt är halterna i Sverige låga men i vissa områden kan arsenikhalterna i grundvattnet vara påverkatav berggrundens innehåll av arsenik. I många länder används vatten med höga halter arsenik för bevattning av odlingar. Då tas arseniken upp av grödorna.  Halterna av arsenik i jorden varierar naturligt mellan olika länder och platser. Olika grödor har också olika stor förmåga att ta upp arsenik. Detta gör att olika grödor som odlats på samma fält har olika halter av arsenik.

Ett högt intag av arsenik kan öka risken för vissa cancerformer. Därför är det viktigt för företag att känna till vilka produkter som kan utgöra en risk och därmed hantera denna fara. Arsenik finns i två huvudformer, organisk och oorganisk.  Det är den oorganiska formen av arsenik som är som är giftig för människan och som kan finnas i livsmedel och dricksvatten.  Därför finns det gränsvärden för hur mycket oorganisk arsenik som får finnas i dricksvatten och i vissa livsmedel.  

Höga halter av arsenik i risprodukter

Livsmedelsverket genomför kontinuerligt undersökningar av olika livsmedel för att övervaka halterna av oönskade ämnen och för att kontrollera att maten är säker för konsumenter. En sådan undersökning visar att ris och risprodukter innehåller oorganisk arsenik i varierande halter och att halterna är höga i framför allt riskakor och i fullkornsris. Ris och risprodukter för både barn och vuxna ingick i undersökningarna.

Arsenik är ett ämne som man ska försöka att få i sig så lite som möjligt av. Därför är det allvarligt att flera risprodukter på marknaden innehåller ganska höga halter. Halterna är inte så höga att de innebär akuta risker men på lång sikt kan de innebära ökad risk för bland annat cancer i lungorna eller urinblåsan.

Ris och risprodukter står för omkring en tredjedel av den arsenik vi i Sverige får i oss från livsmedel. Det är relativt mycket för att komma från en enskild råvara. Ris och risprodukter har cirka 10 gånger högre arsenikhalt jämfört med produkter gjorda av andra spannmålssorter och potatis.

Olika typer av ris

Olika typer av ris innehåller olika höga halter av arsenik. I spannmål, som ris, finns arsenik framför allt i de olika skalen som omger kornet. Fullkornsris innehåller därför ofta högre halter av arsenik än vitt ris.

I en undersökning 2015 fann Livsmedelsverket att halterna av arsenik var lägre i basmati- och jasminris jämfört med andra rissorter. Men halterna varierar. Detta gör att man inte statistiskt kan säga att basmati- och jasminris har lägre halter. Det går heller inte av den undersökningen att dra slutsatser att ett land eller region har högre eller lägre halter arsenik i sitt ris än ett annat.

Ekologiskt ris

Eftersom arsenik är ett grundämne som finns naturligt i markvattnet går det inte att påverka halten arsenik genom att odla ekologiskt.

I vissa områden i Sverige har grundvattnet förhöjda halter av arsenik. Det kan förkomma naturligt i bergborrade brunnar men kan även finnas i områden som förorenats av industrier, till exempel äldre anläggningar för träimpregnering.

Tips och råd för livsmedelsföretag

• Använd risråvaror med så låg halt oorganisk arsenik som möjligt., Undersökningar visar att halterna varierar ganska kraftigt mellan olika produkter, så det är möjligt att hitta ris med lägre halter.
• Oorganisk arsenik är en fara som bör ingå i din faroanalys. Som livsmedelsföretag bör du därför fråga dina leverantörer av ris, riskakor, riskex och ris till barnmat om hur de försäkrar sig om att halterna av oorganisk arsenik inte överskrider gränsvärdena när de köper in livsmedlen.
Du kan
- Begära leverantörsgarantier
- Genomföra verifierande analys
- Begära analysprotokoll för inköpta partier

Som dricksvattenproducent ska du följa frekvensen för provtagning av vattnet som beskrivs i Dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30, för att vara säker på att gränsvärdet för oorganisk arsenik inte överskrids.

Gränsvärden, provtagning och analys

Det finns fastställda gränsvärden för oorganisk arsenik i ris, risprodukter och ris för barnmat. Dessa gränsvärden finns i Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.

Oorganisk arsenik ingår i Livsmedelsverkets övervakningsprogram för olika tungmetaller och andra ämnen som har gränsvärden. I programmet analyseras årligen olika livsmedel men provtagning för oorganisk arsenik görs inte årligen.

 Fastställda gränsvärden för oorganisk arsenik:

Ej ångbehandlat, slipat ris (polerat eller vitt ris) 0,20 mg/kg
Ångbehandlat ris och råris 0,25 mg/kg
Riskakor, risrån, riskex och mjuka riskakor 0,30 mg/kg
Ris för framställning av livsmedel för spädbarn och småbarn 0,10 mg/kg

Laboratorier

Ris i förskola och skola

För att skydda barnen från arsenik är Livsmedelsverkets råd att inte servera riskakor i förskola eller skola samt att risdrycker undviks i förskolan. Det finns ingen anledning att sluta servera ris och andra risprodukter, såsom risnudlar och risgrynsgröt, i förskola och skola. Men variera gärna med andra kolhydratkällor som potatis, pasta och andra typer av gryn.

Senast granskad 2021-02-08