EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll

EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller livsmedelskontrollen, foderkontrollen, kontroll av animaliska biprodukter, kontroll av djurhälsa, djurskydd och växtskadegörare som orsakar skada i odlingen (fytosanitära delen).

DG Sante-F revisorernas besök 2018

EU-revisioner för Sverige 2018

Tidpunkt Ämne
Mars Kött och köttprodukter
April  Växtskydd - importkontroll
Juni  Generell uppföljning
 September  Mikrobiologisk kontamination - primärproduktion
 Oktober  Material i kontakt med livsmedel
 November  Importkontroll - livsmedel och levande djur

 

DG Sante-F revisorernas besök 2017

EU-revisioner/besök för information och erfarenhetsutbyte (fact finding)

Ämne/tidpunktSyfte 
Bekämpningsmedel/juni
Internetförsäljning av livsmedel/september Internetförsäljning av livsmedel. Fact-finding, för att se hur Sverige tillämpar lagstiftningen, vad som är problem och vilka goda exempel som finns.  Omfattar livsmedel generellt, men inkluderar också kosttillskott. Gäller handel mellan företag, företags försäljning till konsument samt gränsöverskridande handel.
Foder/september
AMR (antimikrobiell resistens/oktober AMR - återhållsam användning. Fact-finding, för att se hur Sverige tillämpar lagstiftningen.

 

Nationellt revisionssystem, november

Nationellt revisionssystem, enligt art. 4.6 I förordning (EG) 882/2004. Revision för att se att Sverige uppfyller lagstiftningens krav, men även vad som är problem och vilka goda exempel som finns.

FVO-besök 2016

ÄmneSyfte 
Djurskydd/februari Svanskupering av grisar. Studiebesök för att se hur man utan kupering kan bibehålla ekonomisk lönsamhet på gården. Vad kan andra länder lära av Sverige, Finland och Schweiz där svanskupering är förbjuden.
Generell uppföljning/maj-juni En genomgång där EU:s revisorer följer upp vilka framsteg Sverige gjort i sitt arbete med att rätta till tidigare brister, som revisorerna hittat.
Importkontroll/oktober
Foder/november

Privat certifiering och offentlig kontroll. Studiebesök i utvalda länder. Inställt.

Revision 2015

Tidpunkt Ämne
April Spårbarhet av kött och köttprodukter. Revision med anledning av bland annat hästköttskandalen. Gäller kött från alla djurslag och även sammansatta produkter. 
Maj
Juni
September Ekologisk produktion. Kontroll av produktion, import och produkter på marknaden kommer att granskas. GD SANTE rapport och Sveriges svar
Oktober
Oktober Djurskydd, utbildningsprogram. Utbildning av slakteripersonal, transportörer och uppfödare.
November Spårbarhet av idisslare och grisar. Handlar om att djuren kan identifieras för att hindra spridning av sjukdomar. 
December Hygien vid slakt. Studiebesök i några olika EU-länder varav Sverige är ett. Vi ska lära av varandra för att på bästa sätt skydda köttet mot att förorenas vid slakt. 

 Skrivbordsstudier 2015

TidpunktÄmne 
Januari-Mars Pesticidkontroll i ekologisk produktion. Frågor att besvara om hur Sverige kontrollerar att det inte finns rester av bekämpningsmedel i ekologisk produktion.
Januari-Mars

Sammansatta produkter. Frågor att besvara om kontroll av produkter som består av både animalier och vegetabilier. Anledningen är att se om risker med vegetabilier tas på samma allvar som med animalier.

Augusti- September

Djurhälsokontroll vid vissa institut. Frågor att besvara om hur djurhälsa kontrolleras vid vissa organisationer som är godkända enligt direktiv 92/65. Det kan handla om kontroll av djurhälsa vid Sveriges zoologiska anläggningar.

 Revision 2014

TidpunktÄmne
Maj Växtskyddsmedel. Kontroll av hur sådana medel godkänns, säljs och används i lantbruk och trädgårdsodlingar, samt kontrollen av om det förekommer några rester av medlen i livsmedel och foder till djuren.
Juni

Kontroll av HACCP-baserade förfaranden och kritiska synpunkter.
Skrivbordsrevision med frågor som FVO ska ha svar på i juni. Revisionen fokuserar på hur vi tillämpar flexibilititeten för HACCP-baserade förfaranden.

September Animaliska biprodukter, ABP. Kontrollen ska bland annat inrikta sig på att bedöma spårbarheten för ABP-produkter. ABP är allt från djurriket som inte är livsmedel. Exempel på ABP är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel. Även naturgödsel är animaliska biprodukter. Inställd.
September

Högtryckspastörisering, HPP. Frågor från FVO om förekomst och kontroll av högtryckspastörisering i Sverige. Tekniken som ökar i användning kallas också kallpastörisering. EU-kommissionen vill ha en överblick av området och vände sig därför till medlemsländerna med frågor.

Oktober  Akvakultur - fiskodling. Kontroll av att fiskarna är vid god hälsa, har bra foder, märkning av fiskeriprodukter med mera. Inställd.
November - December

Kött och mjölk. Kommer i huvudsak att handla om kött och köttprodukter. Kontroll vid slakterier, företag som gör charkprodukter mm.

 Revision 2013

TidpunktÄmne
Mars

Utvärdering av nationella förfaranden för att verifiera efterlevnad och effektivitet i importkontrollsystemet.

September

Utvärdera kontroller som utförs med anledning av dioxin, furan och PCB:er i fisk från Östersjön.

Oktober

Utvärdera implementeringen av beredskapsplaner avseende djurhälsa, inkluderat förfaranden för djurskydd vid avlivning som smittskyddsåtgärd.

November

Kosttillskott, faktainsamling.

December

Generell uppföljning.

Revision 2012

TidpunktÄmne
Mars

Kontaminanter i vegetabiliska livsmedel.

Maj - juni

Produktion och utsläppande på marknaden av tvåskaliga blötdjur, såsom musslor etc.

 Revision och inspektion 2011

Tidpunkt  Ämne
April Slutmöte för den stora granskningen under 2010, General Audit
Juni

Livsmedelstillsatser och material i kontakt med livsmedel.

 Augusti

 GMO i foder och livsmedel. '

 November

Generell uppföljning.

 November - December

Hägnat vilt, faktainsamling.

Senast granskad 2018-06-21