Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter

Genom VAKA kan också nationella lager med utrustning för nödvattenförsörjning lånas. Denna finns på sex platser i landet.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Nödvattenövning Stor Stad 2014–2016

Nödvattenövning Stor Stad är ett projekt som erbjuder 15 större städer att öva en störning som kräver nödvattenförsörjning av ett stort antal människor. Övningen ger möjlighet att se över rutiner, planering, resurser, personal och sårbara kunder inom sitt distributionsområde.

Samtliga övade städer (inklusive övade 2011-2013) erbjuds dessutom ett återbesök. Återbesöket skräddarsys för aktuellt behov och är en möjlighet att få förnyad energi, inspiration, ställa frågor och eventuellt också en mindre kompletterande övning.

Regionalt övnings- och kunskapsstöd

Projektet är ett verksamhetsnära projekt och avsett att ge övnings- och kunskapsstöd för att utveckla den regionala och lokala kompetensen för krisberedskap för dricksvattenförsörjningen. Regional och lokal nivå inom hela eller delar av län deltar och vi stödjer i första hand initiativ som tas på läns- eller regional nivå.

Målgrupp är alla förvaltningar eller enheter inklusive dricksvattenproducent, räddningstjänst, miljökontor, beredskapssamordnare och ansvariga politiker.

Handböcker

  • Risk och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning
  • Övningshandbok för dricksvattenproducenter
  • Beredskapsplanering för dricksvattenproducenter
  • Krisberedskap för dricksvattenproducenter

Stöd för krishantering vid nödvattenförsörjning

Stöd finns i form av handböcker för den krisledning som arbetar med "Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" och för den personal som praktiskt arbetar med "Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning". Handböckerna finns också som word-filer, där varje avsnitt i handboken är en egen fil. Word-filerna är avsedda att användas och modifieras enligt eget behov. Böckerna är utarbetade av VAKA-gruppen.

Utvärdering av Livsmedelsverkets arbete i samband med skogsbranden i Västmanland 2014.

För att få en inblick i Livsmedelsverkets arbete och agerande under skogsbranden  i Västmanland sommaren 2014 och hur det stämde överens med de riktlinjer som myndigheten har i sitt beredskaparbete har en utvärdering genomförts. Syftet med utvärderingen har även varit att få en insyn i hur dricksvattenfrågan har hanterats i räddningsarbetet och om de råd som Livsmedelsverket tagit fram har kommit allmänheten och kommunerna till gagn.

Senast granskad 2016-05-26