Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter

Genom VAKA kan också nationella lager med utrustning för nödvattenförsörjning lånas. Denna finns på sex platser i landet.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Telefon: 020 - 30 20 30

Handböcker

  • Risk och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning
  • Övningshandbok för dricksvattenproducenter
  • Beredskapsplanering för dricksvattenproducenter
  • Krisberedskap för dricksvattenproducenter

Hur möter Sverige nästa torka?

Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick mot bakgrund av omfattande torkor 2016 och 2017 ett uppdrag sommaren 2017 att titta på möjliga förebyggande arbete inför eventuell torka och vattenbrist. Det vill säga att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer. Uppdraget kom via Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev. Uppdraget har genomförts under hösten 2017 i nära samarbete med andra berörda myndigheter och finns rapporterat i en rapport som innehåller nuläge, ett stort antal förslag, och förslag för att komma till rätta med det som begränsar möjligheterna till dricksvattenförsörjning i ett framtidsperspektiv. 

Stöd för krishantering vid nödvattenförsörjning

Stöd finns i form av handböcker för den krisledning som arbetar med "Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning" och för den personal som praktiskt arbetar med "Operativa åtgärder vid vattenkris med nödvattenförsörjning". Handböckerna finns också som word-filer, där varje avsnitt i handboken är en egen fil. Word-filerna är avsedda att användas och modifieras enligt eget behov. Böckerna är utarbetade av VAKA-gruppen.

Utvärdering av Livsmedelsverkets arbete i samband med skogsbranden i Västmanland 2014.

För att få en inblick i Livsmedelsverkets arbete och agerande under skogsbranden  i Västmanland sommaren 2014. Men också för att se om agerandet stämde överens med de riktlinjer som myndigheten har i sitt beredskaparbete genomfördes en utvärdering. Syftet med utvärderingen har även varit att få en insyn i hur dricksvattenfrågan har hanterats i räddningsarbetet och om de råd som Livsmedelsverket tagit fram har kommit allmänheten och kommunerna till gagn.

Trafikolycka med utsläpp av diesel inom skyddsområde

En olycka pa en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland det allvarligaste handelse en kommun kan drabbas av ur både ett kostnadsmässigt och resurskravande perspektiv.

Dessa olyckor blir ofta väldigt komplexa aven vid ett mindre utsläpp. Orsaken är troligtvis svårigheten att tolka och bedöma föroreningsrisken i forhållande till tiden. Den här rapporten om en trafikolycka i Örebro 2012 redogör för en trafikolycka med drivmedelutsläpp på vattenskyddsområde och det efterföljande saneringsarbetet.

Senast granskad 2018-05-18