Krisberedskap och säkerhet - dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till i första hand kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet, men också till länsstyrelser och centrala myndigheter

Genom VAKA kan också nationella lager med utrustning för nödvattenförsörjning lånas. Denna finns på sex platser i landet.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Telefon: 020 - 30 20 30

Handböcker

För den krisledning som arbetar med nödvattenförsörjning, finns handböcker och checklistor framtagna. Handböckerna finns som word-filer och är avsedda att användas och modifieras enligt eget behov. Ni finner dem här.

Det finns även ett webbaserat verktyg för åtgärder vid olycka vid vattentäkt. Läs mer här.

Hur möter Sverige nästa torka?

Livsmedelsverket och VAKA-gruppen fick efter omfattande torkor 2016 och 2017 ett uppdrag att titta på möjligt förebyggande arbete inför eventuell torka och vattenbrist. Målet är att ytterligare stärka Sveriges förmåga att hantera fortsatta situationer med torka och akuta bristsituationer. Uppdraget kom via Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev och genomfördes i nära samarbete med andra berörda myndigheter.
Rapporten innehåller nuläge, ett stort antal förslag och förslag för att komma till rätta med det som begränsar möjligheterna till dricksvattenförsörjning i ett framtidsperspektiv. 

Trafikolycka med utsläpp av diesel inom skyddsområde

En olycka på en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland de allvarligaste händelser en kommun kan drabbas av ur ett kostnadsmässigt och resurskrävande perspektiv.

Dessa olyckor blir ofta väldigt komplexa även vid ett mindre utsläpp, troligen på grund av svårigheten att tolka och bedöma föroreningsrisken i förhållande till tiden. Den här rapporten om en trafikolycka i Örebro 2012 redogör för en trafikolycka med drivmedelutsläpp på vattenskyddsområde och efterföljande saneringsarbete.

Senast granskad 2018-10-08