Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel.

Beslut om skyddsåtgärder

Beslut om skyddsåtgärder är ofta riktade mot ett visst land och vissa produkter från det landet och innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder.  På EU-kommissionens webbplats finns en sammanställning över alla gällande skyddsåtgärder.

Besluten innebär i grunden att alla animaliska produkter, med undantag av det som anges i bilagan till beslutet, är förbjudna att importeras från Kina för att användas till livsmedel eller foder.

Följande produkter avsedda att användas som livsmedel får dock importeras utan krav på intyg.

 • gelatin
 • alla fiskeriprodukter utom produkter från vattenbruk, skalade och/eller bearbetade räkor och kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten, vilka ska åtföljas av intyg för att få importeras, se nedan
 • ämnen som ska användas som livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008
 • ämnen som ska användas som kosttillskott i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 2002/46/EG

Nedanstående animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel får också importeras, förutsatt att de åtföljs av en försäkran från behörig myndighet i Kina om att varje sändning har genomgått kemiska tester för att säkerställa att produkterna inte utgör en hälsofara för människor eller djur. Testerna ska särskilt genomföras med avseende på kloramfenikol och nitrofuran och dess metaboliter. Fiskeriprodukterna från vattenbruk ska dessutom testas med avseende på malakitgrönt och kristallviolett och deras metaboliter. Resultatet av dessa tester ska bifogas försäkran.

 • produkter från vattenbruk
 • skalade och/eller bearbetade räkor
 • kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten
 • fjälster
 • kaninkött
 • honung
 • bidrottninggelé
 • propolis och bipollen
 • köttprodukter av fjäderfä (Observera att enligt förordning 798/2008 är det endast tillåtet att importera fjäderfäkött från Shandongprovinsen på grund av aviär influensa)
 • ägg och äggprodukter  

Fiskmjöl är inte en fiskeriprodukt enligt definitionen i EU:s förordning 853/2004 och kan inte importeras till EU.

Beslutet gäller tills vidare.

 • Svamp, fisk och fiskeriprodukter (med undantag för kammusslor), ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura. Även produkter som framställts av dessa samt foderblandningar och livsmedel som innehåller mer än 50 % av sådana produkter omfattas av kontrollen.

Dessa varor ska föranmälas på ett CVED eller CED och åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan (Bilaga III). Vissa varor från vissa områden måste också vara analyserade med avseende på radioaktivt cesium och analysprotokoll och resultat av analysen ska medfölja sändningen. De varorna finns listade i Bilaga II.

För animaliska livsmedel gäller vanliga krav på föranmälan och gränskontroll. Sammansatta produkter som består av både animaliska och vegetabiliska ingredienser kan vara undantagna från krav på gränskontroll. Läs mer om animaliska och sammansatta produkter till vänster.

Förordningen medger import av varor som uppfyller kraven i den förordning ((EU) nr 322/2014) som tidigare reglerade import från Japan samt varor som lämnat Japan innan förordningen trädde i kraft den 8 januari 2016, eller lämnade Japan senast 1 februari 2016 och åtföljs av en försäkran enligt förordning 322/2014.

Kött av fjäderfä

Kött och köttprodukter av fjäderfä från Schweiz
Till följd av högpatogen aviär influensa har kommissionen beslutat att tills vidare stoppa importen av kött och köttprodukter av fjäderfä från Schweiz.

Beslutet gäller till och med den 31 december 2017. 

Kött av nötkreatur

Nötkött från vissa delstater i Brasilien
Till följd av mul- och klövsjuka är import av nötkött från vissa brasilianska delstater förbjuden.

Fiskprodukter/blötdjur

Blötdjur med mera från Albanien
På grund av kolera i Albanien har kommissionen beslutat att stoppa importen av tvåskaliga blötdjur, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och sniglar i alla former, liksom även importen av levande fisk och skaldjur som transporteras i vatten, som har sitt ursprung i eller är avsända från Albanien.

Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet gäller tills vidare.

Importförbudet gäller tills vidare.

Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet gäller till och med den 30 november 2017.

Regeringen har beslutat att förbjuda införsel av levande sötvattenskräftor (av arter inom familjerna Astacidae, Cambaridae och Parastacidae) till Sverige, Artskyddsförordningen SFS 2007:845. Förbudet gäller införsel både från EU-länder och från andra länder. Det är också förbjudet att förvara och transportera levande sötvattenskräftor som inte fångats eller odlats i Sverige. Förbuden gäller kräftor i alla levnadsstadier.

Syftet är att skydda den svenska arten av sötvattenskräfta, flodkräftan, från utrotning. Flodkräftan som art är hotad inom hela sitt naturliga utbredningsområde. Främmande kräftarter utgör ett stort hot mot flodkräftan, främst genom spridningen av sjukdomar.

Kött och köttprodukter från hästdjur som importeras från Mexiko
Beslutet innebär att varje sändning av kött av hästdjur från Mexiko ska provtas för ämnen med hormonell verkan samt för betaagonister med tillväxtfrämjande syfte.

Beslutet gäller tills vidare.

Senast granskad 2017-03-14