Skyddsåtgärder - animaliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel.

Beslut om skyddsåtgärder

Beslut om skyddsåtgärder är ofta riktade mot ett visst land och vissa produkter från det landet och innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder.  På EU-kommissionens webbplats finns en sammanställning över alla gällande skyddsåtgärder.

Besluten innebär i grunden att alla animaliska produkter, med undantag av det som anges i bilagan till beslutet, är förbjudna att importeras från Kina för att användas till livsmedel eller foder.

Följande produkter avsedda att användas som livsmedel får dock importeras utan krav på intyg.

 • gelatin
 • alla fiskeriprodukter utom produkter från vattenbruk, skalade och/eller bearbetade räkor och kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten, vilka ska åtföljas av intyg för att få importeras, se nedan
 • ämnen som ska användas som livsmedelstillsatser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008
 • ämnen som ska användas som kosttillskott i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning nr 2002/46/EG

Nedanstående animaliska produkter avsedda att användas som livsmedel får också importeras, förutsatt att de åtföljs av en försäkran från behörig myndighet i Kina om att varje sändning har genomgått kemiska tester för att säkerställa att produkterna inte utgör en hälsofara för människor eller djur. Testerna ska särskilt genomföras med avseende på kloramfenikol och nitrofuran och dess metaboliter. Fiskeriprodukterna från vattenbruk ska dessutom testas med avseende på malakitgrönt och kristallviolett och deras metaboliter. Resultatet av dessa tester ska bifogas försäkran.

 • produkter från vattenbruk
 • skalade och/eller bearbetade räkor
 • kräftor av arten Procambrius clarkii som fiskats i naturligt sötvatten
 • fjälster
 • kaninkött
 • honung
 • bidrottninggelé
 • propolis och bipollen
 • köttprodukter av fjäderfä (Observera att enligt förordning 798/2008 är det endast tillåtet att importera fjäderfäkött från Shandongprovinsen på grund av aviär influensa)
 • ägg och äggprodukter  

Fiskmjöl är inte en fiskeriprodukt enligt definitionen i EU:s förordning 853/2004 och kan inte importeras till EU.

Beslutet gäller tills vidare.

 • Svamp, fisk och fiskeriprodukter (med undantag för kammusslor), ris, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura. Även produkter som framställts av dessa samt foderblandningar och livsmedel som innehåller mer än 50 % av sådana produkter omfattas av kontrollen.

Dessa varor ska föranmälas på ett CVED eller CED och åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan (Bilaga III). Vissa varor från vissa områden måste också vara analyserade med avseende på radioaktivt cesium och analysprotokoll och resultat av analysen ska medfölja sändningen. De varorna finns listade i Bilaga II.

För animaliska livsmedel gäller vanliga krav på föranmälan och gränskontroll. Sammansatta produkter som består av både animaliska och vegetabiliska ingredienser kan vara undantagna från krav på gränskontroll. Läs mer om animaliska och sammansatta produkter till vänster.

Förordningen medger import av varor som uppfyller kraven i den förordning ((EU) nr 322/2014) som tidigare reglerade import från Japan samt varor som lämnat Japan innan förordningen trädde i kraft den 8 januari 2016, eller lämnade Japan senast 1 februari 2016 och åtföljs av en försäkran enligt förordning 322/2014.

Fiskprodukter/blötdjur

Vissa fiskeriprodukter från Albanien
Alla sändningar med fiskeriprodukter som omfattas av skyddsbeslutet ska vara provtagna och analyserade för histamin innan de får föras in i EU. Skyddsbeslutet gäller arterna Scombridae, Clupeidae, Coryphaenidae, Pomatomidae och Scombraesosidae.

Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet gäller tills vidare.

Senast granskad 2017-06-28