Handel inom EU

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund

Handel inom EU innebär i de flesta fall fri handel mellan medlemsstaterna. Det finns dock lagstiftning som reglerar hur den fria handeln ska gå till. I vissa fall, till exempel vid handel med färskt kött från en annan medlemsstat i EU till Sverige och Finland, finns särskilda garantier när det gäller salmonella.

Lagstiftning

Vid handel med animaliska livsmedel inom EU gäller föreskrifterna LIVSFS 2005:22 (J 66). Livsmedelsverket har skrivit en vägledning till föreskrifterna. 

Registrering

Alla livsmedelsföretag som inte står under Livsmedelsverkets kontroll  ska se till att företagets anläggning är registrerad hos eller godkänd av kontrollmyndigheten (kommunen). Detta gäller även för de företag som endast förmedlar livsmedel.

Godkänd anläggning

Animaliska livsmedel från andra EU-länder måste komma från från anläggningar som är godkända enligt förordning (EU) 853/2004.

Hur hittar man information om djursjukdomar som nämns i intygen?

De flesta exportintyg för animaliska produkter innehåller uppgifter om djursjukdomar som den som utfärdar intyget ska intyga om. Vid tveksamhet ska uppgifterna kontrolleras med Jordbruksverket, som är den behöriga myndigheten för djurhälsofrågor, eller med Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Länsveterinären i det aktuella länet brukar också ha bra koll på anmälningspliktiga djursjukdomar som förekommer eller har förekommit i det egna länet.

På OIE:s webbplats kan man läsa om djurhälsostatusen i olika länder i världen. Sidan listar vilka sjukdomar som har rapporterats som närvarande, frånvarande eller aldrig rapporterade för det valda landet. Den ger också möjlighet att visa sjukdomar för vilka ingen information har lämnats under ett valt kalenderår.

Vill man se enstaka sjukdomsrapporter kan man gå in under ”Info by Country/Territory” – ”Animal Health Situation”.

De djursjukdomar som är anmälningspliktiga anges i bilagan till föreskriften SJVFS 2012:24 (K4) om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen. Sjukdomar som normalt inte förekommer i Sverige är också anmälningspliktiga även om de inte är listade i bilagan.

I vissa intyg hänvisas till Office International des Epizooties (OIE), där Sverige är medlem. Informationen från OIE finns på deras webbplats.

Salmonellakontroll

Det finns särskilda krav för färskt kött och färska ägg när det gäller provtagning för salmonella.

Intyg/dokumentation

När livsmedelsföretagare för in animaliska livsmedel ska de, om sådana krav finns, se till att intyg eller andra dokument medföljer sändningen.

Utförsel

När livsmedelsföretagare för in animaliska livsmedel gäller reglerna ovan (med undantag för salmonellakontrollen) även för mottagarlandet. Det kan finnas ytterligare regler om till exempel märkning. Ta kontakt med mottagarlandets myndighet för mer information.

Retursystem för plastflaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar för exempelvis öl, vin, vatten och läsk måste ingå i ett godkänt retursystem för att få säljas i Sverige. På Jordbruksverkets webbplats finns information om godkända retursystem för plastflaskor och metallburkar innehållande konsumtionsfärdig dryck.

Norge

Norge betraktas som ett EU-land enligt EES-avtalet när det gäller handel med alla typer av livsmedel. Livsmedel från EU-godkända anläggningar i Norge behöver inte gränskontrolleras när de förs in i Sverige eller något annat EU-land.

Island

Sedan den 1 november 2011 är Island, enligt EES-avtalet, en del av EU:s gemensamma marknad när det gäller alla animaliska produkter. Animaliska livsmedel från EU-godkända anläggningar på Island behöver inte gränskontrolleras när de förs in i Sverige eller något annat EU-land.

Även för vegetabiliska produkter gäller samma regelverk i Island som i övriga EU-länder.

Senast granskad 2017-02-08