Trendstudie över akrylamidhalter i livsmedelsprodukter

Fritering

Livsmedelsverket följer systematiskt halterna av akrylamid i livsmedel som konsumeras i Sverige. Syftet är att utvärdera hur väl livsmedelsproducenterna lyckas sänka halterna i värmebehandlade livsmedel.

Varför genomförs studien?

2002 offentliggjorde svenska forskare upptäckten att ämnet akrylamid bildas naturligt när viss mat upphettas till hög temperatur, som vid ugnsbakning, fritering och rostning. Eftersom akrylamid ökar risken för cancer påbörjade många livsmedelsproducenter, på uppmaning från myndigheter och internationella organ, ett omfattande arbete med att förstå och kontrollera akrylamidbildningen i sina tillverkningsprocesser.

Industrins åtgärder utfördes frivillig basis fram till år 2017, då en EU-förordning med tvingande åtgärder antogs. Huvudsyftet med trendstudien är att långsiktig följa upp hur väl producenternas lyckas med att minska akrylamidhalterna i livsmedlen.

Uppläggning och genomförande

I studien ingår prover från sju olika livsmedelstyper som tillsammans står för merparten av den akrylamid vi får i oss via maten: pommes frites, potatischips, kaffe, mjukt bröd, knäckebröd, kex och frukostflingor. Vid varje provtagningsomgång samlas totalt 132 prover in från livsmedelsbutiker och restauranger.

Varje livsmedelstyp är indelad i 2-3 undergrupper som innehåller 8-10 prover. Proverna i var och en av de 21 undergrupperna kombineras och homogeniseras så att samlingsprover erhålls. Akrylamidhalten i var och ett av de 21 samlingsproven analyseras vid Livsmedelsverkets laboratorium med LC-MS/MS-teknik.

Under åren 2005-2011 gjordes två provtagningar och analysomgångar per år, därefter en provtagning vart tredje eller vart fjärde år.

Hur används resultaten?

Livsmedelsverkets trendstudie är unik genom att den hållit på länge och genomförs systematiskt. Studien ger viktig information om hur väl industrins frivilliga åtgärder har fungerat, och ger i sin förlängning möjlighet att följa effekterna av den nya EU-lagstiftningen.

Resultaten har hittills ingått i underlag till EU-kommissionens arbete med akrylamidfrågan och till den riskvärdering som utförts av FN-organet JECFA (Joint FAO/WHO expert committee on food additives). En delsammanställning av resultat för åren 2005-2013 finns i SLV Rapport 25/2013.

Kontakta oss för mer information.

Joakim Engman

Enhetschef, Enheten för naturliga gifter och metaller
E-post: fornamn.efternamn@slv.se

Projekt

Senast granskad 2024-03-04