Pågående arbeten inom vildsvinsområdet

Vildsvin är en resurs i de svenska skogarna. Men det är för lite vildsvinskött som når tallriken. Därför arbetar flera myndigheter på olika sätt med att ändra på det. Här får du en överblick av det arbete som pågår i det så kallade vildsvinspaketet.

Regeringen har gett Livsmedelsverket, Jordbruksverket. Länsstyrelsen i Kronoberg och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att både göra det lättare för konsumenter att få tag på vildsvinskött och för jägare och producenter att sälja köttet.

Myndigheterna i vildsvinspaketet ska även med hjälp av samordnad kommunikation göra så att det blir lättare för både jägare, företag, kontrollmyndigheter och konsumenter att hitta den information de behöver för att kunna sälja, köpa, tillaga, förädla eller äta vildsvinskött.

Uppdragen bidrar till livsmedelsstrategins övergripande mål om en ökad livsmedelsproduktion som är hållbar och konkurrenskraftig. Myndigheterna arbetar tillsammans och i samverkan med bransch- och intresseorganisationer.

Livsmedelsverkets uppdrag

Livsmedelsverkets ansvar gäller primärt livsmedelssäkerhet; att se till att det finns både regelverk och vägledning så att vildsvinskött kan nå konsument på ett fortsatt säkert sätt, samt att de som i praktiken ser till att det händer (jägare, företag och konsumenter) får den kunskap och information som de behöver för att följa reglerna.

Förslag till ny föreskrift för försäljning av vildsvinskött

Jordbruksverkets uppdrag

Jordbruksverkets ansvar i vildsvinspaketet har främst varit att utlysa medel till projekt som kan skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött når konsumenter. I utlysningarna är hela den potentiella marknaden inkluderad, så som måltidsupplevelser i hemmet, på restaurang och i offentlig sektor.

Under tre år (2020-2022) har Jordbruksverket beviljat medel för bland annat:

  • Marknadsföring och kommunikation av vildsvinskött till konsument.
  • Samarbete mellan berörda parter inom hela vildsvinskedjan.
  • Kunskapshöjande åtgärder inom förädling.
  • Mer vildsvinskött serverat i offentliga kök.

Smittsäkrad besättning gris
Fram till och med 2025 pågår ett arbete för att stärka arbetet mot smittor hos tamgrisbesättningar, med särskilt fokus på skyddet mot afrikansk svinpest. Detta sker genom att branschen vidareutvecklar smittskyddsprogrammet Smittsäkrad besättning gris med stöd av Jordbruksverket.

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelsernas ansvar i vildsvinspaketet hänger samman med myndigheternas ordinarie uppdrag. Länsstyrelsen hanterar bland annat viltförvaltning och landsbygdsutveckling. Länsstyrelsen ansvarar även för registrering av livsmedelsproducenter och kontroll av dessa.

För att utveckla vildsvinskedjan från skog till bord arbetar länsstyrelserna inom vildsvinspaketet med att:

  • Skapa ett system för registrering av vildsvinsägare som säljer eller på annat sätt överlåter vildsvinskött direkt till konsumenter. Beräknas klart våren 2024.
  • Verka för att vildsvinsjägare registrerar sig hos länsstyrelsen i det län där hen är folkbokförd. Arbetet påbörjas 2024.

Statens veterinärmedicinska anstalts, SVA, uppdrag

Att konsumenter kan vara säkra på att allt vildsvinskött är testat för trikiner är en förutsättning för att konsumenterna ska vilja öka mängden vildsvinskött på tallrikarna. SVA har labb för trikintester och samlar nationell kunskap om trikinförekomst.

SVA:s pågående arbeten kopplat till vildsvinspaketet:

  • Ta fram en film om trikintestning som kan användas i jägarutbildning. Beräknas klar december 2023.
  • Fram till 6 september 2023: Hindra att afrikansk svinpest når Sverige genom riskvärdering och information. Att snabbt identifiera fall genom övervakning så att omfattningen begränsas och smittan direkt kan utrotas.  
  • Efter 6 september 2023 och det första påvisade fallet: Begränsa och utrota smittan.

Tidigare har SVA utrett om ett system för digital spårbarhet av vildsvinskött. Även om de flesta var positiva skulle kostnaderna för utveckling och administration av systemet bli för höga.

Projekt

Senast granskad 2024-05-29