Mät- och analysförmåga avseende radioaktiva ämnen i dricksvatten

Sveriges förmåga att mäta och analysera radioaktiva ämnen i dricksvatten ska stärkas. Livsmedelsverket driver fyra pågående arbeten på området.

Under åren 2023-2025 pågår flera arbeten för att höja den radiologiska mätkompetensen i Sverige.

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vid en radiologisk händelse skulle det därför bli ett enormt tryck på mätkapaciteten. Därför är det bra att vi kan ta ett samlat grepp och stärka upp med mätutrustning och metoder från lokal till nationell nivå, säger Susanne Ekroth, kemist och sammanhållande på Livsmedelsverket.

Arbetet är indelat i fyra delprojekt:

  • Kommunal mätförmåga vid vattenverk
  • Mätförmåga och mätkapacitet hos utvalda dricksvattenproducenter
  • Stärkt kompetens och förmåga hos laboratorier
  • Livsmedelsverkets egen förmåga att mäta radioaktiva ämnen

Arbetet och framtagandet av mätutrustning och metoder utgår från de ämnen och gränsvärden som EU bestämt. Alla delprojekt ska även kompletteras med utbildningsmaterial och beslutsstöd.

- Vid en kris är det särskilt viktigt att våga fatta beslut och agera. Därför lägger vi mycket kraft på bra stödmaterial, säger Susanne Ekroth.

Projektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Utöver Livsmedelsverket deltar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Lunds universitet, Göteborgs universitet samt ett antal dricksvattenproducenter och laboratorier.

Projekt

Senast granskad 2024-05-03