Vattenförsörjningsgruppen

Vattenförsörjningsgruppen ska verka för att det finns tillräckligt med vatten för att producera dricksvatten av god kvalitet utan inverkan på vattenförsörjningen av jordbruket, industrin eller att riskera negativa ekologiska konsekvenser. 

Gruppen ska också arbeta med att stärka det viktiga arbetet med skydd av grund- och ytvattentäkter. Från 2023 har gruppen fokus på långsiktiga frågor som berör klimatanpassning och bidrar till omvärldsbevakningen inom klimatanpassning och dricksvatten.

Leds av Havs- och vattenmyndigheten

Arbetsgruppen leds av Havs- och vattenmyndigheten. I gruppen ingår:

 • Boverket
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län
 • Länsstyrelsen i Östergötlands län
 • MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • SGU, Sveriges geologiska undersökning
 • SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
 • SKR, Sveriges kommuner och regioner
 • Svenskt Vatten
 • Trafikverket
 • Vattenmyndigheten Södra Östersjön

Sedan 2020 har Vattenförsörjningsgruppen arbetat med att fördjupa och stödja arbetet att ta fram och uppdatera regionala vattenförsörjningsplaner samt genomfört ett antal temaseminarier med kunskapshöjande syfte riktade till kommuner och länsstyrelser.

Övergripande målsättning

Arbetsgruppens övergripande målsättning är att stödja arbete som pågår på regional och lokal nivå genom att utveckla underlag, ta fram vägledningar samt sprida kunskap om yt- och grundvattenresurserna och klimatförändringarnas påverkan.

En förutsättning för en långsiktigt hållbar, trygg och säker dricksvattenförsörjning är tillgång till yt-och grundvattenresurser (råvatten) av god kvalitet och kvantitet på lång sikt. Dricksvattentäkter behöver skyddas och det behöver finnas tillgång till reservvatten för att dricksvattenproducenter ska kunna fortsätta leverera dricksvatten om ordinarie vattentäkt brister.

Långsiktig planering och effektivare vattenanvändning

Problem med vattenbrist och översvämningar ökar beroende på klimat- och andra samhällsförändringar. Därför behövs en långsiktig planering för att kunna säkerställa en trygg och säker dricksvattenförsörjning och andra vattenbehov i samhället utan att ge avkall på naturens och ekosystemens samlade vattenbehov. Därtill behövs en effektivare vattenanvändning och vattenhushållning inom alla sektorer, främjande av ny teknik som återvinning av avloppsvatten för olika ändamål.

Prioriterade områden 2024–2025

1. Fördjupa och stödja pågående arbete med vattenförsörjningsplaner, med ökat fokus på klimatanpassning och lokal/kommunal nivå.

2. Stödja arbetet med riskbedömningar av tillrinningsområden för vattenuttag enligt artikel 8 i dricksvattendirektivet. Arbetet bedrivs i samverkan med dricksvattenkvalitetsgruppen.

3. Sprida kunskap om klimatförändringarnas påverkan på Sveriges dricksvattenförsörjning, stödja arbetet med klimatanpassning, samt utveckla arbetet med vattenbalanser.

Senast granskad 2024-02-12