Gruppen för civilt försvar och krisberedskap

Gruppen för civilt försvar och krisberedskap ska verka för att det finns relevant kompetens, expertstöd, kunskapsunderlag och stödmaterial för att bygga en god krisberedskap hos dricksvattenproducenterna och för att vidta förberedelser och åtgärder som gagnar arbetet med civilt försvar.

Leds av Livsmedelsverket

Arbetsgruppen leds av Livsmedelsverket. I gruppen ingår:

  • Försvarsmakten
  • Havs- och vattenmyndigheten
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Länsstyrelser
  • Sveriges geologiska undersökning
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Svenskt Vatten
  • Säkerhetspolisen

Ett tiotal utvalda dricksvattenproducenter är adjungerande och deltar aktivt i arbetet.

Prioriterade områden

Arbetsgruppen för civilt försvar och krisberedskap kommer under 2024 verka för och arbeta inom områden som:

Författningsförändringar. Det kan till exempel handla om att införa krav på nödvattenplaneringen och övning. För att dricksvattenförsörjningen ska kunna upprätthållas med tillräcklig kapacitet och funktion under fredstida kriser krävs att kommunen har en nödvattenplan som dessutom övas regelbundet. Under 2023 kartlade Svenskt Vatten 178 kommuner och av dessa saknar 23 helt en förankrad och beslutad nödvattenplan.

Utåtriktat arbete. Med anledning av det säkerhetspolitiska läget vill vi öka insatserna för att informations- och kunskapsunderlag når ut lokalt och regionalt – inte minst till beslutsfattande nivåer (politiker). Det kan handla om att sammanställa och sammanfatta information, ta fram ny kunskap och utbildningar. Under 2024 utvecklas en webbaserad utbildning som stöd till och med utgångspunkt i  "Handbok i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten".

Lärdomar från krigsdrabbade länder. Arbetsgruppen ska omsätta de utmaningar och lösningar för dricksvattenförsörjning som sker under svåra förhållanden till förslag, åtgärder och lösningar för svensk dricksvattenförsörjning. Det kan till exempel handla om olika reservvattenförsörjningslösningar, logistiklösningar och användande av modern teknologi.

 

Senast granskad 2024-02-12