Efsa Focal Point

Livsmedelsverket är Focal Point, det vill säga en nationell kontaktpunkt, för den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) i Sverige. 

Syftet med Focal point är att stötta Sveriges samverkan med Efsa, vilket vi gör tillsammans med vår nationella representant i Advisory Forum.  I korthet ingår i uppdraget:

  • Att bidra till utbyte av vetenskaplig information
  • Att uppmuntra samverkan med nationella experter genom nätverk
  • Att stötta organisationer som vill ansöka om medel från Efsa
  • Att öka synligheten av det vetenskapliga arbete som utförs av Efsa

Focal Point sprider information om kurser, utlysningar och andra vetenskapliga aktiviteter som pågår inom riskvärdering och livsmedelssäkerhetsområdet. Kontakta oss om du vill få regelbunden information från Focal Point, så lägger vi till dig på vår sändlista.

Focal Point stöttar de nationella experter som representerar Sverige i något av de vetenskapliga nätverk som koordineras av Efsa. Detta gör vi genom årliga möten och genom att vara tillgängliga för frågor om arbete i nätverk.

Focal Point bistår experter vid svenska organisationer som är godkända att samarbeta med Efsa enligt artikel 36 i förordning (EG) nr 178/2002, så kallade artikel 36-organisationer. Vi kan också stötta organisationer som vill ansöka om att bli godkänd artikel 36-organisation och därmed bli berättigad att söka anslag och uppdrag från Efsa.

Medlemsstaternas olika Focal Point har koordingeringsmöten med Efsa tre till fyra gånger per år. Kontakta Focal Point om du har frågor eller vill sprida information om vetenskapliga aktiviteter eller resultat till övriga medlemsstater inom EU.

Kontaktpersoner för Focal Point

Ordinarie ledarmot: Jenny Aasa, Livsmedelsverket

Ställföreträdande: Emma Patterson, Livsmedelsverket och Anneli Widenfalk, Livsmedelsverket

Senast granskad 2024-01-31