Hur ser beslutsfattare på de offentliga måltiderna?

Kvalitativ intervjuundersökning med politiker och chefer i kommuner och regioner.

Måltider i vård, skola och omsorg har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling, inte bara miljömässigt utan även socialt, hälsomässigt och ekonomiskt. Bra offentliga måltider kan bidra till att främja goda matvanor och motverka ohälsa, samt kan även vara en källa till glädje och god livskvalitet.

 

Livsmedelsverket har identifierat beslutsfattare bland politiker och högre chefer i kommuner och regioner som viktiga målgrupper för att utveckla måltidsverksamheten.

 

Livsmedelsverket har därför gett undersökningsföretaget Ipsos i uppdrag att genomföra en kvalitativ målgruppsundersökning. Syftet har varit att få djupare kunskap om målgruppen beslutsfattare; hur de ser på de offentliga måltiderna och sin egen roll, vilka behov de har och vad som motiverar dem.

 

Denna rapport har beställts av Livsmedelsverket i syfte att ge ett underlag som kan användas som stöd i myndighetens arbete. Livsmedelsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten, författarna svarar själva för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikation

Läs publikation
Framsidan av rapporten 2021 - Hur ser beslutsfattare på de offentliga måltiderna.

Detaljerad information

Författare
Ipsos
Ämne
Offentliga måltider - Undersökningar - Rapport
Utgivningsår
2021
Antal sidor
44