PM 2024 - Revision av den offentliga livsmedelskontrollen 2023

Den offentliga livsmedelskontrollen ska kontrollera att livsmedelsaktörer uppfyller lagstiftningens krav så att livsmedel är säkra, att konsumenter inte vilseleds och att fri rörlighet av livsmedel inom EU kan uppnås. I Sverige utförs livsmedelskontrollen av flera olika myndigheter; Livsmedelsverket, länsstyrelserna, de kommunala kontrollmyndigheterna och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

Enligt artikel 6 i förordning (EU) 2017/625 ska alla kontrollmyndigheter se till att de blir reviderade och vidta åtgärder till följd av resultatet. Dessa revisioner ska vara föremål för en oberoende granskning, och utföras på ett öppet sätt. DG SANTE F (EU-kommissionens kontor för hälso- och livsmedelsrevisioner och analys) genomför därutöver revisioner av den offentliga kontrollen i Sverige, inklusive revisionssystemet.

Revisionen är en systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om en verksamhet och dess resultat överensstämmer med det som planerats, och om planeringen genomförts på ett sätt som är verkningsfullt och lämpligt för att nå målen i förordning (EU) 2017/625. Syftet är också att utveckla kontrollen genom att identifiera förbättringsområden, både på enskilda myndigheter och i landet som helhet. Livsmedelsverket ansvarar för att samordna revisionssystemet i hela livsmedelskedjan.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Livsmedelskontroll - Om Livsmedelsverket
Utgivningsår
2024
Antal sidor
16