2024 - Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen 2021 - 2023

I regleringsbreven 2021–2023 fick Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ett flertal uppdrag inom ramen för civilt försvar. Resultatet av arbetet med uppdragen sammanfattas i den här rapporten.

Bland uppdragen ingick bland annat att identifiera samhällsviktig verksamhet i livsmedelskedjan som är nödvändig för totalförsvaret, att analysera livsmedelskedjans beroenden och sårbarheter samt att mäta mängden livsmedel som flödar i det nationella livsmedelssystemet. Vidare har myndigheterna haft i uppdrag att kartlägga och analysera företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap.

Myndigheterna skulle senast 1 april 2024 gemensamt redovisa vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA genomfört.

Följande rapporter redovisar arbetet mer ingående:

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och SVA
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap - Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2024
Antal sidor
44