2024 - Regeringsuppdrag - Mindre saltintag och intag av energitäta näringsfattiga livsmedel

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns förutsättningar för att livsmedelsbranschen genom frivilliga överenskommelser kan minska salt- och sockerinnehållet i livsmedel. Livsmedelsverkets bedömning är att det finns goda förutsättningar för sådana branschöverenskommelser. Tre faktorer är avgörande för att de ska fungera: ett långsiktigt engagemang i branschen, en efterfrågan från konsumenterna och att effekterna följs upp löpande. 

En rad dialogmöten har genomförts med företrädare för bland annat producent-, handels- och grossistledet. I dem har framkommit att många företag redan jobbar med att minska på salt och socker, men arbetet behöver intensifieras.

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har nyligen rapporterat ett gemensamt regeringsuppdrag om mål och indikatorer för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Där föreslås, som ett av sex delmål, att saltintaget ska minska med 20 procent till 2035. Det målet bör vara vägledande för de mål som sätts för branschens  saltsänkningsarbete.

Den matrelaterade ohälsan i Sverige beror inte enbart på en för hög socker- och saltkonsumtion. Att vi äter för lite hälsosam mat och för mycket ohälsosam är också viktiga orsaker. I regeringsuppdraget ingick därför att sammanställa kunskap om hur matvanorna kan förbättras. Forskningen är tydlig med att det behövs många olika åtgärder. Både livsmedelsbranschen, offentliga aktörer och civilsamhället behöver bidra till att skapa miljöer där hälsosam mat är det normala och det som är mest tillgängligt.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Regeringsuppdrag - Matvanor
Utgivningsår
2024
Antal sidor
39