2024 Regeringsuppdrag - Konsekvensanalys av miljöaspekterna i nordiska näringsrekommendationer

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen analyserat vilka konsekvenser det kan få att miljöhänsyn, som en extra aspekt utöver hälsoeffekter, har vägts in i de Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2023.

I uppdraget ingick att beskriva hur den svenska livsmedelsproduktionen kan påverkas, liksom utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser, biologisk mångfald och djurvälfärd. I samma uppdrag från regeringen ingick även att uppdatera de svenska kostråden, vilket redovisas vid utgången av 2024.

Livsmedelsverkets bedömning är i korthet att de troliga effekterna av att miljöaspekter integrerats i NNR är små. Det beror dels på att skillnaden mellan vad NNR 2023 rekommenderar ur hälsosynpunkt jämfört med ur miljösynpunkt är liten, dels eftersom stora beteendeförändringar inte kan förväntas som en följd av rekommendationer som isolerad åtgärd.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Regeringsuppdrag - Råd och rekommendationer
Utgivningsår
2024
Antal sidor
40