Myndighetsgemensam redovisning av uppdrag inom civilt försvar 2022

Denna rapport utgör redovisningen av arbetet som har genomförts under 2022 inom Uppbyggnad av livsmedelsberedskapen och Dricksvattenförsörjning. I rapporten redovisas vidtagna åtgärder, uppnådda resultat och förslag på fortsatt inriktning för det arbete som myndigheterna genomfört.
Vissa övriga uppdrag som genomförts under året redovisas också.

Myndigheternas samlade bedömning är att det arbete som genomförts under året bidragit till att stärka Sveriges förmåga till livsmedelsförsörjning i kris och under höjd beredskap och att det arbete som genomförts under 2022 utgör en god grund för det fortsatta arbetet 2023 för att konkretisera vilka åtgärder som behövs för att stärka livsmedelsberedskapen ytterligare.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Krisberedskap
Utgivningsår
2023
Antal sidor
34