2021 - Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention

Rapporten beskriver de kommunikationsinsatser som möjliggjordes i och med det tilläggsuppdrag för 2020 som Livsmedelverket fick genom Socialstyrelsen.

Livsmedelsverket har under 2018–2019 haft i uppdrag från regeringen att ta fram och sprida information och kunskapsstöd kring mat och måltider som fallprevention, med slutredovisning mars 2020 (Slutrapport: Att ta fram och sprida information kring mat och måltider som fallprevention).

Under året har Livsmedelsverket fokuserat på att genom olika kanaler kommunicera kostråden till äldre med minskad aptit. I arbetet har Livsmedelsverket samverkat med 1177, SKR, Socialstyrelsen och Kunskapsguiden samt Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetarnas bildningsförbund ABF. Med hjälp av representanter i Nationellt nätverk för bra matvanor startades olika pilotprojekt för spridning av kostråden i tre regioner

Fokus var att ta fram kostråd till äldre kvinnor och män med minskad aptit för att minska risken för ofrivillig viktnedgång och undernäring, som är en riskfaktor för fallolyckor bland äldre. De viktigaste aktiviteterna var att ta fram vetenskapligt underlag för kostråd till äldre, utforma kostråd och lansera kostråden. I arbetet har Livsmedelsverket samverkat med pensionärs-organisationerna PRO, SKPF Pensionärerna och SPF Seniorerna samt Socialstyrelsen och SKR.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Regeringsuppdrag
Utgivningsår
2021
Antal sidor
20