Hur ser beslutsfattare på de offentliga måltiderna?

Måltider i vård, skola och omsorg har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling, inte bara miljömässigt utan även socialt, hälsomässigt och ekonomiskt. Politiker och högre chefer i kommuner och regioner sitter på nycklarna för att utveckla måltidsverksamheten - men hur ser de på måltiderna och sin egen roll?

För att få svar på detta har Ipsos på uppdrag av Livsmedelsverket gjort en kvalitativ intervjuundersökning med politiker och chefer i kommuner och regioner.

Livsmedelsverket har identifierat beslutsfattare bland politiker och högre chefer i kommuner och regioner som viktiga målgrupper för att utveckla måltidsverksamheten. Politiker har stor betydelse för att höja de offentliga måltidernas status och prioritet, och därmed för möjligheten att utveckla måltiderna.

Livsmedelsverket har därför gett undersökningsföretaget Ipsos i uppdrag att genomföra en kvalitativ målgruppsundersökning. Syftet har varit att få djupare kunskap om målgruppen beslutsfattare; hur de ser på de offentliga måltiderna och sin egen roll, vilka behov de har och vad som motiverar dem.

Denna rapport har beställts av Livsmedelsverket i syfte att ge ett underlag som kan användas som stöd i myndighetens arbete. Livsmedelsverket har inte tagit ställning till innehållet i rapporten, författarna svarar själva för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Ipsos
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Offentliga måltider - Undersökningar
Utgivningsår
2021
Antal sidor
44