2021 - Försörjning av kemikalier inom den svenska dricksvattenproduktionen - Nuläge och förslag på åtgärder

Livsmedelsverket har, som ett led i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret, under 2019-2021 utrett dricksvattenförsörjningens kemikalieberoende i ett projekt som finansierats av anslag via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Inom projektet har bland annat sårbarheter i kemikalieförsörjningen kartlagts och dialog har förts med ett flertal kemikalieproducenter, dricksvattenproducenter och -distributörer samt med branschorganisationen Svenskt Vatten. Rapporten utgör slutredovisningen av projektet.

 

I kartläggningen har framkommit att leveranskedjorna präglas av bland annat stort importberoende och just-in-time (JIT)-principen. De kommunala dricksvattenproducenterna har olika förutsättningar, men beredskapen är generellt låg och det finns inga stora lager av dricksvattenkemikalier att använda i händelse av brist. För att minska sårbarheten gällande tillgång, omfördelning och lagerhållning av kemikalier föreslår Livsmedelsverket ett antal åtgärder.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Dricksvatten - Krisberedskap
Utgivningsår
2021
Antal sidor
36