L 2019 nr 02 - Sjukdomsbördan av inhemska fall av matförgiftning, smittskyddsunderlag del 1

Denna rapport utgör ett vetenskapligt underlag om sjukdomsbördan av inhemska fall av matförgiftning orsakade av de vanligaste mikroorganismerna som sprids via livsmedel. Rapporten har tagits fram på beställning av Livsmedelsverkets interna smittskyddsgrupp som har identifierat flera frågeställningar att besvara.

 I denna delrapport uppskattas sjukdomsbördan förknippad med smitta via livsmedel för följande mikroorganismer: Campylobacter, Salmonella, STEC/EHEC, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Norovirus, Cryptosporidium, Toxoplasma, toxinbildande bakterier, och Hepatit E virus. Rapporten sammanställer data från olika datakällor och presenterar en uppskattning av sjukdomsbördan att tjäna som underlag för planering, prioritering och uppföljning. Dessutom är rapporten tänkt att tillhandahålla information till personer som har intresse eller behov av denna typ av kunskaper i sitt yrke och inte minst för att ge en återkoppling till de som arbetar med att utreda, rapportera och i övrigt studera matförgiftningar och att visa på det stora värdet med deras arbete.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Smittskydd och hygien - Mikrobiologi
Utgivningsår
2019
Antal sidor
34