Synpunkter välkomnas på förslag för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

2023-08-31

Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten välkomnar synpunkter på förslag om mål och insatsområden för en livsmedelskonsumtion i Sverige som är hållbar för hälsa, klimat och miljö.

Myndigheterna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på mål, indikatorer och insatsområden för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.  Uppdraget är inte detsamma som arbetet med att uppdatera de svenska kostråden, det är ett separat regeringsuppdrag på Livsmedelsverket.

Nu finns möjlighet för alla som vill, att lämna synpunkter på förslagen i en så kallad öppen konsultation.

Konsumtionen av livsmedel behöver bli mer hälsosam och hållbar för klimat och miljö. Det kräver samordnade insatser, och att många aktörer arbetar mot samma mål. Ambitionen är att målen ska bli vägledande för folkhälsoarbetet inom kommuner och regioner men även för näringsliv och civilsamhälle.

Aktuell kunskap om mat och hälsa

De föreslagna målen är baserade på den senaste vetenskapen och är utformade på befolkningsnivå, inte för enskilda individer.

Bland förslagen finns bland annat delmål om minskad konsumtion av energitäta och näringsfattiga livsmedel samt av kött och salt.  Det finns också delmål om ökad konsumtion av baljväxter, grönsaker, frukt och bär, rotfrukter och fullkornsprodukter.

Insatsområden för att nå målen

Myndigheterna ger även förslag på insatsområden inom vilka arbete behöver göras. Ett av insatsområdena är offentlig sektor där det bland annat handlar om utformning av policys och riktlinjer för upphandling. Ett annat område är matmiljö där faktorer i den fysiska och sociala miljön påverkar val och konsumtion av mat. Även marknaden är ett insatsområde som behöver bättre förutsättningar för att stödja en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion.

Synpunkter lämnas senast den 14 september 2023. 

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40