Ovanligt att gränsvärdena för bekämpningsmedel överskrids

2023-11-09

Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester i mat från 2021 visar att trenden från tidigare år håller i sig - få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet.

Resultaten från 2021 års kontroller av bekämpningsmedelsrester i mat visar att trenden från tidigare år håller i sig - få prover innehåller bekämpningsmedel över gränsvärdet och i de flesta svenska proverna hittades inga rester alls.

Halterna av bekämpningsmedelsrester får inte överskrida de gränsvärden som gäller i hela EU. Om ett livsmedel innehåller för höga halter av något ämne stoppas hela partiet från att säljas till konsumenter.

Låga halter

Generellt var det låga halter av bekämpningsmedel som hittades under 2021. Totalt togs 867 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I 43 % av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget.

-  Det är mycket glädjande att det inte fanns några bekämpningsmedelsrester alls i 43 procent av proverna, säger Axel Rydevik, statsinspektör på enheten för dricksvatten och kemiska ämnen

I 36 prov (4,2 %) hittades halter över gränsvärdet. Risprover från länder utanför EU stod för 44 % av det totala antalet överskridanden. De flesta av produkterna med halter över gränsvärden kom från icke-EU-länder.

- Vi kan upptäcka väldigt låga nivåer av olika bekämpningsmedel med de fina mätmetoder vi har tillgång till. Det innebär att resultaten kan betraktas som väldigt säkra säger Kristina Granelli, chef för Avdelningen för laborativ undersökning och analys.

Flest överskridanden i ris

I kategorin spannmål hittades flest överskridanden i ris. En del av förklaringen är att gränsvärdet för ämnet tricyklazol har sänkts vilket gör att fler prover än tidigare kommer över gränsvärdet. 10 av 16 risprover över gränsvärdet innehöll för höga halter av tricyklazol. Totalt innehöll 16 av 65 risprover för höga halter av något bekämpningsmedel.

Resultat per kategori

  • Frukt och bär (färska och frysta): 4,1 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta): 1,0 % överskridanden.
  • Barnmat: inga överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter (inklusive ris): 19,5 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (fett från nötkreatur och ägg): inga överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor och torkad frukt) inga överskridanden.