Omställning av livsmedelsproduktion vid kris eller krig kräver förberedelse

2024-01-29

Kris eller krig kan innebära att företag behöver ställa om sin verksamhet till att producera viktiga livsmedel som behövs i Sverige. Därför testade Livsmedelsverket hur ett svenskt företag snabbt kan ställa om sin produktion för att tillverka nya produkter. Slutsatsen är att en omställning kräver förberedelser, kompetens och tillgång på förpackningsmaterial.

Erfarenheter från både pandemin och kriget i Ukraina gjorde att Livsmedelsverket ville testa hur ett svenskt företag snabbt kan ställa om sin produktion. Syftet var att få en bild av vilka eventuella hinder som finns så att de kan undanröjas i fredstid och ge en så flexibel tillverkningsberedskap som möjligt. Valet föll på förpackat dricksvatten – dels utifrån Livsmedelsverkets ansvarsområde och dels för att många kommuner utreder eller arbetar med att skapa egna typer av beredskapslager där förpackade produkter kan ingå.

Ett företag som redan idag producerar förpackat dricksvatten fick i uppdrag att ta fram två nya produkter enligt vissa krav och storlekar. Försöket genomfördes på kort tid vilket liknar förutsättningarna vid en kris. Erfarenheterna redovisas i en rapport, skriven av de företag som fick uppdraget.

Rätt förberedelser ger snabb omställning

En viktig slutsats från pilotstudien är vikten av förberedelse; att ha alla tillstånd, dokument och rutiner på plats i förväg. För livsmedel krävs också rutiner för kvalitetsledning, uppföljning av livsmedelssäkerhet med egenkontroller och dokumentation samt provtagning. För att det ska bli så effektivt som möjligt bör den produktion som företag vill kunna ägna sig åt vid kris därför vara så lik ordinarie produktion som möjligt.

- Omställning av produktion är ingen quickfix. Dagens produktion är så specifik för en viss produkt och komplex att en till synes liten förändring kan vara svår att genomföra. Det kräver också teknisk specialistkompetens. Ska man upphandla produkter för kris och krig är det därför klokt att utgå från vad som redan finns på marknaden och i dialog med företag så att de vet hur behoven och efterfrågan ser ut så att de kan ta fram en omställningsplan för det, säger Andreas Hagelin, beredskapshandläggare och projektledare på Livsmedelsverket.

Förpackningar - en bristvara?

En tredje identifierad utmaning är tillgången på förpackningar och emballage i samband med kris och ytterst krig. Både tillgången av förpackningar generellt och för de specifika krav som finns på förpackningar i kontakt med livsmedel. Arbete med denna fråga pågår.

Även finansiering lyfts. Om det finns en förväntan på att livsmedelsindustrin ska ha en beredskap för omställning behöver de ekonomiska förutsättningarna ses över, menar författarna. De lyfter också vikten av samordnad information och tydliga beslutsmandat inom området beredskapsplanering.

- Rapporten ger intressanta och viktiga lärdomar, bland annat att det inte fanns några större juridiska hinder så länge omställningen ryms inom befintliga tillstånd. En del av slutsatserna arbetar vi med sedan innan och andra tar vi med oss in i det fortsatta arbetet att bygga en modern livsmedelsberedskap, säger Andreas Hagelin.

Ytterligare information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018 – 17 53 40