Med rätt förutsättningar kan livsmedelsföretag hantera svåra störningar vid kris och krig

2023-12-18

En fungerande samhällsekonomi, robust elförsörjning och tillgång till så kallade insatsvaror är avgörande förutsättningar för att företag ska kunna fortsätta att producera och leverera mat även vid olika typer av störningar i kris och krig. Det konstaterar Livsmedelsverket och Jordbruksverket i en gemensam slutrapport i regeringsuppdraget om åtgärder vid en bristsituation i livsmedelskedjan.

Kvinna med matkorg i en matvarugång i en livsmedelsbutik.

Myndigheterna har tillsammans med företag och branschorganisationer identifierat vilka störningar som har störst konsekvenser för livsmedelsförsörjningen i kris och krig, och även föreslagit åtgärder för att förebygga och hantera störningarna.

– Med rätt förutsättningar klarar företagen att hantera en bristsituation i livsmedelskedjan. Viktiga förutsättningar för både jordbruket och livsmedelsindustrin är stabil el och IT, tillgång till insatsvaror som utsäde och bränsle, tillgång till arbetskraft och fungerande betalsystem. Det betyder att vi inom livsmedelssektorn behöver ett ha ett nära samarbete med flera andra sektorer, säger Lena Lind, beredskapshandläggare på Livsmedelsverket.

Både förebyggande åtgärder och handlingsalternativ vid en brist behövs

För att mildra konsekvenserna av en bristsituation krävs förebyggande åtgärder för att livsmedelskedjan ska fungera. Det handlar till exempel om reservkraft, personalplanering och ökad lagerhållning.

För att upprätthålla flödet av mat när en störning väl har inträffat handlar det till exempel om att ta fram enklare produkter, hitta alternativa transportlösningar och att samordna och prioritera leveranser.

– Myndigheter, företag och övriga aktörer i livsmedelskedjan behöver bygga livsmedelsberedskapen tillsammans. Vi har saker att göra var och en för sig, men för att kunna försörja befolkningen med mat även i krig, krävs ett nära samarbete och förtroende mellan oss, säger Johan Loberg, beredskapshandläggare på Jordbruksverket.

Tydliga mål viktigt för beredskapsplaneringen

I rapporten betonar Livsmedelsverket och Jordbruksverket hur viktig en fungerande samhällsekonomi är för livsmedelsförsörjningen. Myndigheterna menar att det behövs tydligare mål i den svenska beredskapsplaneringen för hur samhällsekonomin ska hållas igång vid kris och krig.

Det behövs också mer konkreta mål för livsmedelsförsörjningen. Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska ta fram mål som gör det tydligare för näringsliv och kommuner vilka situationer de ska planera för och vad de förväntas kunna leverera.

Arbetet har ökat företagens förmåga

Företagen anser att regeringsuppdraget har bidragit till att öka deras förmåga att hantera störningar. Flera lyfter också fram de kontakter som har skapats och möjligheten att få diskutera frågor, problem och lösningar med aktörer från jord till bord. Samtidigt vill de ha fortsatt stöd för ta arbetet vidare och samverka med fler aktörer, till exempel genom gemensamma övningar av konkreta scenarier.


Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40
Jordbruksverkets presstjänst, 036-15 63 36