Högt förtroende för Livsmedelsverket bland yrkesgrupper inom offentliga måltider och folkhälsa

2024-04-04

Personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompetens och expertis liksom att myndigheten anses vara oberoende och pålitlig är grund för förtroendet.

Livsmedelsverket mäter regelbundet förtroendet bland viktiga målgrupper för att förstå hur myndigheten uppfattas och kunna utveckla verksamheten. Den senaste mätningen visar att bland yrkesgrupper inom bland annat hälso- och sjukvård samt offentlig måltidsverksamhet har nio av tio högt eller mycket högt förtroende för myndigheten.

– Vi är många som på olika sätt arbetar med att förbättra människors matvanor. Det är mycket glädjande att personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa uppskattar och har förtroende för Livsmedelsverkets experter och de vetenskapligt baserade underlag vi tar fram, säger Emelie Eriksson på Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg.

Förtroendet har ökat jämfört med den senaste mätningen från 2017 inom samtliga jämförbara målgrupper. Bland dietister, barnmorskor och sjuksköterskor inom barnhälsovården (BHV) är förtroendet mycket högt.

– Bland läkare inom primärvården är förtroendet högt och det har ökat kraftigt. En förklaring kan vara regionernas satsning på förebyggande hälsosamtal, där man bland annat pratar om bra matvanor. Vi ser att intresset för att få stöd och råd från Livsmedelsverket har ökat bland primärvårdsläkarna, säger Emelie Eriksson.

De som känner Livsmedelsverket väl har högst förtroende

Det finns en tydlig koppling mellan kännedom och förtroende, det vill säga att de som känner till Livsmedelsverket väl har högst förtroende. Bland de dietister, måltidschefer, barnmorskor och sjuksköterskor inom BHV som deltog har nästan alla varit i kontakt med eller sökt information hos Livsmedelsverket det senaste året. Nästan alla anser att de haft nytta av informationen de fick.

Bland rektorer och kommunstyrelseordföranden är förtroendet, liksom kännedomen, något lägre men även i dessa grupper har merparten ett högt eller mycket högt förtroende för myndigheten.

De främsta anledningarna till att ha ett stort förtroende för Livsmedelsverket är enligt undersökningen:​

  • Den starka kopplingen till vetenskap och forskning och att Livsmedelsverket anses vara en oberoende och pålitlig instans som arbetar med evidensbaserade metoder och noggrann uppföljning av forskning. ​
  • Kompetens och professionalism bland annat genom kompetent personal och expertis inom verksamhetsområden.  ​
  • Information som är användbar, oberoende och tydlig och kommunikation som ger tillförlitliga råd och riktlinjer.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes hösten 2023 av Origo Group.​ Totalt deltog 1 400 personer.
Andelen som har stort eller mycket stort förtroende för Livsmedelsverket i de undersökta grupperna:

  • Dietister: 99 procent
  • Måltidschefer: 98 procent
  • Barnmorskor och sjuksköterskor inom mödra- respektive barnhälsovård: 96 procent
  • Läkare inom primärvård: 78 procent
  • Lärare i hem- och konsumentkunskap: 84 procent
  • Rektorer: 74 procent
  • Kommunstyrelseordförande: 79 procent

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40