Förslag om fler möjligheter att sälja vildsvinskött tar nästa steg

2024-02-26

Livsmedelsverket har anmält ett nationellt förslag om nytt regelverk för hantering av vildsvinskött till EU. Reglerna ska göra det möjligt för jägare att sälja vildsvin eller vildsvinskött direkt till privatpersoner, butiker eller restauranger.

Syftet är att underlätta och skapa fler vägar för att vildsvinskött ska nå fram till konsument. Idag finns bara två alternativ för jägaren; att äta upp köttet själv eller lämna det till en vilthanteringsanläggning. Det nya regelverket öppnar fler vägar för jägare att sälja vildsvin och gör det möjligt för butiker och restauranger att ta emot vildsvin direkt från jägare.

– De nya reglerna är en del av flera insatser som görs för att mer vildsvinskött ska komma in i livsmedelskedjan. Insatser behövs från många aktörer, från jägare till butik, restauranger och kontrollmyndigheter, säger Katarina Bäcklund Stålenheim, statsinspektör på Livsmedelsverket.

Fler vägar till konsument

Förslaget innebär i korthet att:

  • Specialutbildade jägare som anmält sig till länsstyrelsen, får sälja vildsvin direkt till konsument. Utbildningarna som krävs är viltundersökarutbildning och en kompletterande vildsvinsutbildning. Innan köttet säljs ska jägaren ta prover på köttet och skicka för analys av trikiner och i vissa fall cesium.
  • Alla jägare får – utan krav på kompletterande vildsvinsutbildning – leverera vildsvin direkt till butiker eller restauranger, inklusive offentliga måltider. Provtagning görs då av mottagande verksamhet.
  • Butiker, restauranger och offentliga måltidsverksamheter som vill kunna ta emot vildsvin direkt från jägare och sälja, servera eller tillverka produkter av vildsvin direkt till slutkonsumenter behöver underrätta sin kontrollmyndighet, oftast kommunen, att de har sådan verksamhet.

Jägare kan, precis som idag, även lämna obegränsat med vildsvin till en vilthanteringsanläggning. Vilthanteringsanläggningar är de enda företag som i sin tur får sälja vidare till andra företag eller exportera.

Tre månaders väntan

EU-kommissionen och övriga medlemsstater har nu tre månader på sig att ge synpunkter på förslaget till nationella regler. Under denna tid får inte de nationella föreskrifterna antas.

– Fram till dess arbetar vi vidare med övriga delar som behöver förberedas. Det handlar exempelvis att stödja dem som ska ta fram de särskilda vildsvinsutbildningarna och om att ta fram information och vägledningar för jägare, företag och kontrollmyndigheter, säger Kristina Ohlsson, chef för Livsmedelsverkets avdelning för råd och reglering.

Det nya regelverket grundar sig på förslag som Livsmedelsverket redovisade för regeringen 2021.  I det arbetet beaktades även synpunkter från andra myndigheter, bransch- och jägarorganisationer. Regeringens mål är att öka andelen vildsvin som når tallriken och flera myndigheter arbetar tillsammans för detta. Mer information om myndigheternas aktiviteter hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40