Förenklingsförslag: En nationell portal för all vatteninformation

2024-03-01

Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökningar (SGU) har tagit fram ett förslag som ska förenkla dricksvattenleverantörernas administration. Myndigheterna föreslår ett nytt system för inrapportering av råvatten- och dricksvattendata.

Att uppgifterna rapporteras in är avgörande för ett säkert dricksvatten i Sverige. Förslaget ingår i en delrapport för ett regeringsuppdrag som myndigheterna arbetar med tillsammans.

- Vårt förslag ska minska den administrativa bördan för dricksvattenleverantörerna. På köpet skapas också en bättre översiktsbild över dricksvattensituationen i Sverige vilket är bra ur ett beredskapsperspektiv, säger Åsa Kjellgren enhetschef på Livsmedelsverket.

I en delrapport till regeringen föreslår Livsmedelsverket och SGU att dricksvattenleverantörernas inrapportering av vatteninformation ska ske på ett ställe, i en nationell rapporteringsportal.

Dricksvattenleverantörernas vardag idag är komplex. De rapporterar in information om råvatten och dricksvatten i flera olika system till myndigheter för olika ändamål. Den nya rapporteringsportalen är en avsevärd förenkling jämfört med nuvarande system.

All rapportering kan göras på samma ställe

Den föreslagna lösningen skulle ge besparingar i form av både tid och resurser inom offentlig sektor såväl som för företag, tack vare att det blir enklare att rapportera in och att kvalitetssäkrad data finns samlat och är enkelt att hämta ut. Det innebär minskat behov av tidskrävande kompletteringar och dricksvattenleverantörer skulle bara behöva rapportera en uppgift en gång.

Redovisning av regeringsuppdraget

Livsmedelsverket har tillsammans med SGU fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för insamling, hantering, registrering och rapportering av råvattendata. I delrapporten till regeringen lämnar myndigheterna ett förslag för nytt system, en kostnadsuppskattning och ett förslag om ansvarig förvaltningsmyndighet. Regeringsuppdraget kommer att slutrapporteras till regeringen den 1 juni 2024.

Ytterligare upplysningar för journalister

Livsmedelsverkets presstjänst, 018 – 17 53 40