Det finns förbättringspotential i länsstyrelsernas kontroll

2024-04-04

Länsstyrelsernas kontroll av aktörer i livsmedelskedjan förbättras kontinuerligt, men behöver utvecklas för att bli mer verkningsfull och rättssäker. Samtidigt måste Livsmedelsverket och Jordbruksverket förbättra sin vägledning för att minska osäkerhet kring tolkningen av lagen.

Under 2023 genomförde Livsmedelsverket och Jordbruksverket revision vid totalt sju länsstyrelser. Revisionerna utfördes inom områdena animaliska biprodukter, foder, djurhälsa, djurskydd och livsmedel.

- Livsmedelsverkets ambition är att aktörer ska behandlas likvärdigt när de gör fel och här visar revisionerna att länsstyrelserna har några områden att förbättra, säger Jimmy Algotsson, chef för enheten för utvärdering och samhällsanalys på Livsmedelsverket.

God planering men otydliga kontrollrapporter
Generellt hade länsstyrelserna en riskbaserad planering av sina kontroller och planeringen följdes av de flesta. Oftast fanns mallar och rutiner för kontrollverksamheten, men revisorerna föreslår att länsstyrelserna gemensamt ser över mallarna för kontrollrapporter då de i flera fall var otydliga. Om kontrollerna ska bli verkningsfulla är det viktigt att rapporterna är lätta att förstå, så att aktörerna kan åtgärda de avvikelser som länsstyrelserna upptäckt.

Andra slutsatser i revisionen är:

  • Länsstyrelserna utförde inte regelbundna kontroller för att hitta aktörer som avsiktligt bryter mot lagstiftningen.
  • Bristande uppföljning, både efter kontrollen för att se till att brister åtgärdats, och inom myndigheten för att upptäcka och åtgärda brister i den egna verksamheten.
  • I stället för att fatta formella beslut, uppmanades ibland aktörer att agera. Det gjordes antingen muntligt, i kontrollrapporten eller genom informella överenskommelser under kontrollen. Då kan aktören inte överklaga och revisorerna föreslår därför att länsstyrelserna gemensamt diskuterar hur de ska vidta åtgärder på ett rättssäkert sätt, så att alla aktörer i landet behandlas lika.
  • Livsmedelsverket och Jordbruksverket vägledde olika på vissa områden. Det gjorde att länsstyrelserna blev osäkra på hur lagen bör tolkas och här bör de båda myndigheterna förbättra sin vägledning.

Hitta styrkor och svagheter
Det samlade resultatet ger en god bild av länsstyrelsernas kontroll i livsmedelskedjan och kan bidra till en positiv utveckling.

- Revisionerna är viktiga för att hitta styrkor och svagheter i den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan och resultaten ska i slutändan gagna konsumenterna, säger Sophia Leijonwirth, enhetschef på Jordbruksverkets djurkontrollenhet. Det är också tydligt att vi tillsammans med Livsmedelsverket behöver bli tydligare i vår vägledning för att underlätta för länsstyrelserna.

Ytterligare upplysningar för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40
Jordbruksverkets pressjour 036-15 63 36