Undersökning och vetenskapligt stöd

Livsmedelsverket har flera avdelningar specialiserade på att analysera, utvärdera och ge råd om nytta och risker med mat. Men även beredskap i händelse av kris. Område Undersökning och vetenskapligt stöd består av fyra avdelningar.

Biologiavdelningen

Avdelningen arbetar främst med stöd till riskvärdering, metodutveckling/analys, laboratoriestöd, metodstandardisering och analysstöd vid mikrobiologiska utbrott och allergireaktioner.

Kemiavdelningen

Arbetar med metodutveckling och kemisk analys inom offentlig kontroll samt expertstöd till  riskvärdering och riskhantering.

Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Tar fram vetenskapligt stöd, utvecklar metoder för och genomför risk- och nyttovärderingar inom områdena biologiska faror, toxikologi och nutrition som underlag för råd och rekommendationer, regelarbete och för den riskbaserade kontrollen. Avdelningen planerar och genomför myndighetens matvaneundersökningar.

Råd- och beredskapsavdelningen

Avdelningen utvecklar och ger råd som baseras på risk- och nyttovärderingar inom mikrobiologi, nutrition, toxikologi, allergi och miljö. Avdelningen ansvarar också för nationell samordning av dricksvattenfrågor samt kris- och beredskapsplanering för dricksvatten- och livsmedelsförsörjning. 

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Undersökning och vetenskapligt stöd

Biologiavdelningen

Kemiavdelningen

Risk- och nyttovärderingsavdelningen

Råd- och beredskapsavdelningen

Senast granskad 2017-11-27