Strategisk utveckling och stöd

Område Strategisk utveckling och stöd omfattar sju avdelningar.

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen arbetar inom områdena ekonomisk redovisning, verksamhetsplanering och uppföljning, budget, ekonomisk rapportering och prognoser, årsredovisning och delårsrapport samt avgifter, taxor och priser. Avdelningen arbetar även med inköp, upphandlingar och avtal.

HR-avdelningen

Avdelningen ansvarar för  fackliga förhandlingar, arbete kring löner, rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering samt stöd till chefer.

IT och Service avdelningen

IT- och serviceavdelningen arbetar inom områden som strategier, utveckling, förvaltning, öppen data, IT-drift, -support, kundtjänst, vaktmästeri och säkerhet.

Juridiska avdelningen

Avdelningen ansvarar för juridiskt stöd, verkets föreskrifter och arkiv och registratur.

Kommunikationavdelningen

Avdelningen leder, samordnar och utvecklar Livsmedelsverkets övergripande kommunikation och de gemensamma kanalerna: webbplatsen, Livstecknet, intranätet, sociala medier, press och media samt grafisk produktion.

Utvärderingsavdelningen

Utvärderingsavdelningen arbetar med utvärdering och analys av Livsmedelsverkets verksamhet och av Sveriges livsmedelskontroll. Ansvar för revisioner i livsmedelskontrollen, Livsmedelsverkets risk- och sårbarhetsanalys och samordning av verkets arbete med omvärldsanalys.

Kontaktuppgifter till områdes- och avdelningschefer

Strategisk utveckling och stöd

Ekonomiavdelningen

HR-avdelningen

IT- och serviceavdelningen

Juridiska avdelningen

Kommunikationsavdelningen

Utvärderingsavdelningen

Senast granskad 2022-10-23