GD stab

GD stab ansvarar för strategiska frågor som berör hela myndigheten.

GD stab ansvarar för, och ger stöd i, frågor som rör verksamhetsplanering, verksamhetsstyrning och verksamhetsuppföljning. I uppdraget ingår att utarbeta och samordna övergripande riktlinjer och direktiv för planering, styrning och uppföljning. Några exempel är årsredovisningen, budgetunderlaget samt samordningen av arbetet med regeringsuppdrag och remisser.

På uppdrag av GD eller myndighetens ledningsgrupp driver GD stab utvecklings- och förändringsarbete, och ger då även stöd till utveckling av myndighetens ledningsgrupp. I arbetet ingår också att ge olika slags administrativt stöd till GD och myndighetens ledningsgrupp.

GD stab ansvarar även för frågor som rör säkerhet, säkerhetsskydd och dataskydd. Myndighetens säkerhetschef/säkerhetsskyddschef, informationssäkerhetschef, signalskyddschef samt dataskyddsombud är alla placerade på GD-stab.

Senast granskad 2019-12-04