Livsmedelsverkets beredskap

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning har tillgång till säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Livsmedelsverket bidrar till ett fungerande samhälle genom att arbeta för tryggad tillgång till säkra livsmedel, oavsett vilket situation som råder i landet.

Livsmedelsverket är en beredskapsmyndighet. Det innebär ett särskilt uppdrag att före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera krissituationer inom vårt ansvarsområde. Vi ansvarar för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion, för beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning samt klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Risk- och sårbarhetsanalys

Livsmedelsverket genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys som rapporteras till Näringsdepartementet och MSB. I analysen bedömer vi hot, risker och sårbarheter inom vårt ansvarsområde samt förmågan att hantera olika händelser. Utifrån analysen tar vi fram åtgärdsförslag för att höja förmågan.

Tjänsteman i beredskap

Livsmedelsverket har en tjänsteman i beredskap dygnet runt som kan ta emot larm och starta upp den inledande krishanteringen vid akuta allvarliga händelser.

Krisledningsfunktion

För att kunna agera snabbt vid en händelse som rör Livsmedelsverket eller vårt ansvarsområde finns en krisledningsfunktion som samordnar krishanteringen och säkerställer att hantering genomförs effektivt med de resurser som situationen kräver. Krisledningsfunktionen leds av en krisledningschef som ansvarar för krishanteringsinsatsen. Krisledningsfunktionen bemannas av medarbetare som har utbildats och övats särskilt för uppdraget.

Samverkan och övning

Senast granskad 2023-10-02