Nyheter lagstiftning

Här listar vi nyheter om livsmedelslagstiftningen.

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om förteckningar över tredjeländer vid sändningar till unionen Ändrad genom EU-förordning 2022/416 424 och 441

  EU-förordning 2022/416 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen EU-förordning 2022/424 - Om ändring och rättelse av bilagorna I, IV, XV, XVI, XVII och XXI till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller territorier, eller zoner eller anläggningskretsar däri, från vilka hästdjur, köttprodukter, mjölk, råmjölk, råmjölksbaserade produkter samt mjölkprodukter, fjälster och vattenlevande djur får föras in till unionen EU-förordning 2022/441 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-03-22 -

 • Ändring av EU-förordning 142/2011 Om import av animaliska biprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/384

  Om ändring av bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller anpassning av förteckningarna över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka animaliska biprodukter och därav framställda produkter får föras in till unionen

  2022-03-14 -

 • Ändring av EU-beslut 2011/163 Om godkännande av planer från tredje länder Ändrad genom EU-beslut 2022/367

  Om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

  2022-03-09 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/364

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen Rättelse till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/364 av den 3 mars 2022 om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-03-09 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/405 Om import av fiskeriprodukter Ändrad genom EU-förordning 2022/363

  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/363 - Om ändring och rättelse av bilaga IX till genomförandeförordning (EU) 2021/405 vad gäller förteckningarna över tredjeländer eller regioner i tredjeländer från vilka vissa fiskeriprodukter får föras in till unionen

  2022-03-09 -

 • Rättelse till EU-förordning 2021/2306 Om ekologiska produkter

  Rättelse till kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2306 av den 21 oktober 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget

  2022-03-03 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/305

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-03-02 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/249

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-02-25 -

 • Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2022/215

  Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Kanada och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

  2022-02-24 -

 • Rättelse av EU-förordning 2017/2470 Om nya livsmedel

  Om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 om upprättande av en unionsförteckning över nya livsmedel

  2022-02-18 -