EU-förordning 2024/989 Om ett kontrollprogram för unionen gällande gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2024-04-08

Om ett samordnat flerårigt kontrollprogram för unionen för 2025, 2026 och 2027 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung samt om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2023/731