Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av produkter av animaliskt ursprung Ändrad genom EU-förordning 2023/2612 och 2629

2023-11-28

EU-förordning 2023/2612 - Om ändring av bilagorna II, III och XIII till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller förteckningen över tredjeländer, territorier eller zoner däri från vilka sändningar av färskt kött från vissa hov- och klövdjur får föras in till unionen

EU-förordning 2023/2629 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen