Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2024/579

2024-02-13

Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen