Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1700

2023-09-14

Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Chile, Förenade kungariket, Förenta staterna och Kanada i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen