Ändring av EU-förordning 2021/404 Om import av fjäderfä Ändrad genom EU-förordning 2023/1644 och 2023/1664

2023-09-06

EU-förordning 2023/1644 - Om ändring av bilagorna V och XIV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen

EU-förordning 2023/1664 - Om ändring av bilagorna V, XIV och XV till genomförandeförordning (EU) 2021/404 vad gäller posterna för Argentina, Förenade kungariket och Förenta staterna i förteckningarna över tredjeländer från vilka sändningar av fjäderfä, avelsmaterial från fjäderfä samt färskt kött från fjäderfä och fjädervilt får föras in till unionen