Ändring av EU-förordning 10/2011 Om material i kontakt med livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/1627

2023-08-16

Om ändring av bilaga I till förordning (EU) nr 10/2011 vad gäller godkännande av ämnet bis (2-etylhexyl)cyklohexan-1,4-dikarboxylat (FCM-ämnesnr 1079)