Ändring av EG-förordning 853/2004 Om hygienregler för livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2024/1141

2024-04-23

Om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller särskilda hygienkrav för visst kött och vissa fiskeriprodukter, mjölkprodukter och ägg