Ändring av EG-förordning 396/2005 Om gränsvärden för nikotin Ändrad genom EU-förordning 2024/451

2024-02-13

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för nikotin i eller på vissa produkter